Sökning: "hur ser en tingsrätt ut"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hur ser en tingsrätt ut.

 1. 1. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Beaktandet av barnets vilja i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge: -En kvalitativ analys av domar från Örebro Tingsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Alexandersson; Hanna Jäglin; [2017]
  Nyckelord :Barnet; barns rättigheter; barnets vilja; vårdnadstvister; barnperspektiv; barnets perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Örebro tingsrätt beaktar barnets vilja i sina domar gällande vårdnad, boende och umgänge. Studien grundar sig på en kvalitativ dokumentgenomgång, där 30 domar från år 2016 har studerats. En tematisk innehållsanalys har genomförts, i syfte att tolka och förstå domarna. LÄS MER

 3. 3. "Det var ju bara på internet" - En utredning om det straffrättsliga skyddet för barn mot grova virtuella sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Larsson; [2016]
  Nyckelord :sexuellt övergrepp mot barn; internet; virtuell; barn; straffrätt; criminal law; våldtäkt mot barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2015 meddelades en dom från Högsta domstolen som medförde att sexualbrott inte längre ses som egenhändiga brott. Ett sexuellt övergrepp kan således begås på distans, där offret utför den sexuella handlingen på sig själv. Våren 2016 prövades i tingsrätt frågan om även våldtäkt mot barn kunde begås på distans. LÄS MER

 4. 4. Bemötande i brottmålsrättegångar : En kvalitativ studie om tingsrättens aktörer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Leslie Leal; Jaqline Ramberg; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; brukare; professionella aktörer; rättegång; roller; makt; brottmål; tingsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att studera hur tingsrättens professionella aktörer bemöter brukare och interagerar med varandra under rättegångar i Sveriges domstolar. I teoriavsnittet redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt Theodor Kemper’s teori om status and makt. LÄS MER

 5. 5. Rätten till personförsäkring. En studie av den sammantagna rättsliga skyddssituationen för personer med funktionsnedsättning vid ansökan om personförsäkring

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miriam Khelil; [2012-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2006 infördes en kontraheringsplikt för personförsäkringar i 11 kap. 1 § försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL. Lagregeln åsyftade att stärka rätten för personer med funktionsnedsättning att teckna personförsäkring. LÄS MER