Sökning: "hur ser pedagoger på lek i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden hur ser pedagoger på lek i förskolan.

 1. 1. Alla är olika men lika bra : En studie om genus och jämställdhet – inom de estetiska ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlgren; Henna Palonen; [2021]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhet; Förskola; Traditionella könsroller; Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : I förskolan ska varje barn ges samma möjligheter till utveckling, lärande och lek, oavsett könstillhörighet. Vi har ändå kunnat se att barn ges olika möjligheter på grund av sitt kön, och att detta är som tydligast inom de estetiska ämnena. LÄS MER

 2. 2. Jag som man får extremt mycket uppmärksamhet av väldigt många barn, utan att egentligen göra någonting : Förskollärarstudenters uppfattningar om manliga pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Lindberg; Victoria Brander; [2021]
  Nyckelord :förskolans verksamhet; diskurser; fördomar; genussystem; förskollärarstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärarstudenter har för syn på manliga pedagoger och vad som kan vara anledningen till varför så få män jobbar inom yrket. För att få svar på detta använder vi oss av kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer med förskollärarstudenter i olika åldrar och bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Lekande Lätt – Lekfulla Pedagoger ”Ah men hur rolig är du då, vill man vara med dig?” : En kvalitativ studie om pedagogens lekfullhet och lek som relationsstärkande mellan pedagog och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Alm; [2021]
  Nyckelord :Play; relational pedagogy; relational perspective; preschool; playfulness; Lek; relationell pedagogik; relationella perspektivet; förskola; lekfullhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur förskolepedagoger ser på lek i egenskap som observatör och som aktiv deltagare med barnen. Därtill undersöks det hur intersubjektivitet och ett autentiskt lekfullt förhållningssätt kan påverka relationen mellan barn och vuxen, samt hur detta kan ha en inverkan på barnets sociala utveckling och känsla av välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. "Du vet vad som gäller!" : En vetenskaplig essä om hur förskollärare förhåller sig till populärkultur i barns lek och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Vettergren; [2021]
  Nyckelord :Popular culture; play; social constructivism; power; preschool; populärkultur; lek; makt; socialkonstruktivism; förskola;

  Sammanfattning : This scientific essay examines how preschool teachers relate to the subject of popular culture in preschool. The essay is based on two self-experienced stories from my workplace and from the preschool practice. LÄS MER

 5. 5. Lekens betydelse för barns sociala samspel i förskolans verksamhet : Ur pedagogers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Boussard; Jasmine Yung; [2021]
  Nyckelord :förskola; barns sociala samspel; social utveckling; lekens betydelse; pedagogers perspektiv; upplevelser; uppfattningar;

  Sammanfattning : Leken är central i barns vardag på förskolan. Läroplanen för förskolan framhäver lekens betydelse för barns utveckling och lärande, eftersom den har ett helt avsnitt om lek i dess värdegrund (Läroplanen 2018 Lpfö 18). LÄS MER