Sökning: "hur skriva syfte"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade orden hur skriva syfte.

 1. 1. ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper” Om analogt och digitalt skrivande i skolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Adler; Jessica Siwe; [2020]
  Nyckelord :analog; artefakt; digital; hjälpmedel; skrivande;

  Sammanfattning : Adler, Camilla och Siwe, Jessica (2020). ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper”- Om analogt och digitalt skrivande i skolan.. LÄS MER

 2. 2. Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Payam Hayatpour Niki; Yones Kargar Fard; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. LÄS MER

 3. 3. "Filmen kan ses som en krok, en lina som drar in eleverna" : En kvalitativ intervjustudie om film i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Arvidsson; Emilia Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Skrivundervisning; stöd; film; Cummins fyrfältare; åk 4-6;

  Sammanfattning : Föreliggande studie berör tre verksamma lärares syn på hur film används i skrivundervisningen i svenskämnet. För att samla in studiens data användes en semistrukturerad intervjumetod där relevant data samlades in kring studiens syfte och forskningsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Penna eller dator? : Textskapande via två medierande skrivredskap av elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Örnwigh; Annie Fransson; Gabriella Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Mediating tools; scaffolding; handwriting; computer writing; first language pupils; second language pupils; narrative text; year 3; Medierande redskap; stöttning; skriva med penna; skriva via dator; förstaspråkselever; andraspråkselever; narrativ text; årskurs 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk i årskurs 3 skriver narrativa texter med penna och via dator. Syftet är likaså att undersöka om och i så fall varför eleverna föredrar ett utav dessa specifika skrivredskap. LÄS MER