Sökning: "hur skriver man en jämförande text"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hur skriver man en jämförande text.

 1. 1. På bloggen är man fri - en jämförande analys av gymnasisters skrivande på egna bloggar och i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Josefin Antonsson Hanning; [2011-06-22]
  Nyckelord :bloggar; bloggspråk; skoltexter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att undersöka skillnader i någragymnasisters attityder till skrivande i skolan jämfört med skrivande påegna bloggar. Undersökningen bygger på en textanalys av material frånbloggar och essäer skrivna 2011 av fyra flickor som går tredje året pågymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Referensbindning och ledfamiljer - en jämförande studie av sammanhang i första- och andraspråkselevers texter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Karin Tallbo; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen görs en textlingvistisk studie av sammanhang iandraspråkselevers texter. I undersökningen jämförs andraspråkseleverstexter med texter skrivna av en grupp elever med svenska sommodersmål. Sammanhang i text studeras med utgångspunkt i begreppenkohesion och koherens. LÄS MER