Sökning: "hur stor administration"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden hur stor administration.

 1. 1. Oro, riskuppfattning och kommunikationsbehov Att kommunicera vid långvariga miljö- och hälsorisker vid förorenade glasbruksområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elin Voxberg; [2018]
  Nyckelord :Risk communication; risk perception; Worry; Glasswork; contaminated sites; Riskkommunikation; Riskperception; Oro; Glasbruk; Förorenade områden;

  Sammanfattning : Vid pågående och långvariga miljö- och hälsorisker är det viktigt att kommunicera med invånare kontinuerligt. Denna enkätstudie undersöker därför informationsbehovet hos invånare vid förorenade områden och hur det överensstämmer med myndigheternas syn på kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Kamf; [2018]
  Nyckelord :stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. LÄS MER

 3. 3. Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Ahnberg Algerbo; Izabelle Borg Nilsson; Fanny Götesson; Zecira Musovic; [2018]
  Nyckelord :Varumärke; Personligt varumärke; Strategisk branding; the big five; arketyper Branding; Personal branding; Strategic branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet Seminariedatum: 2018-06-01 Kurs: FEKH29 - Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 hp Handledare: Jens Hultman Författare: Ida Ahnberg Algerbo, Izabelle Borg Nilsson, Fanny Götesson, Zecira Musovic Nyckelord: Varumärke, Personligt varumärke, Strategisk branding Syfte: Uppsatsens syfte är att genom kvalitativ forskning ge läsaren en insikt i hur ett starkt personligt varumärke kan möjliggöra processen från en elitidrottskarriär in i näringslivet. Vi ämnar även att undersöka hur det personliga varumärket kan förvaltas och påverkas under processens gång. LÄS MER

 4. 4. Klimatperspektivet i MKB för svenska väg- och järnvägsplaner : En studie gällande hur klimataspekten hanteras i rådande miljöbedömningar och hur hanteringen bör utvecklas till följd av nya EU-direktiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Brännström; [2018]
  Nyckelord :Environmental Impact Assessment; Climate; environmental aspect; Miljökonsekvensbeskrivning; Klimat; Miljöaspekt;

  Sammanfattning : Sverige har fastslagit nationella miljömål som bland annat fastställer att Sverige inte ska orsaka några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå klimatmålen krävs insatser från en rad olika sektorer. LÄS MER

 5. 5. Kan selentillskott behandla autoimmun tyreoidit? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pauline Lidén; [2018]
  Nyckelord :Autoimmune thyroiditis; autoimmunity; selenium; thyroid peroxidase antibodies; TPOab; TSH; T4; T3; Autoimmun tyreoidit; autoimmunitet; selen; tyreoperoxidas antikroppar; TPOab; TSH; T4; T3;

  Sammanfattning : Introduktion. Autoimmun tyreoidit (AITD) är en kronisk autoimmun sjukdom där immunförsvarets antikroppar (ab) attackerar tyreoideaproteinerna tyreoideaperoxidas (TPO) och/eller tyreoglobulin (TG). Studier visar att selentillskott hos patienter med AITD kan minska tyreoideaantikroppar, storleken och antalet noduler hos en förstorad tyreoidea. LÄS MER