Sökning: "hur tänker elever om lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden hur tänker elever om lärande.

 1. 1. Hjälp oss bli människor: En fenomenologisk hermeneutisk gruppintervjustudie om vad gymnasieelever upplever är meningsfullt med deras skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Lundahl; Orela Vokes; [2020-09-15]
  Nyckelord :meningsfullhet; elevperspektiv; bildning; hermeneutik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Skolverkets regelbundna attitydundersökning brukar fråga elever hur ofta det kännsmeningsfullt att gå i skolan. Detta belyser emellertid inte vad som är meningsfullt i skolan. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om utvecklingssamtal på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Mårtensson; Georgette Namei; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; utvecklingssamtal; lärarledda utvecklingssamtal; elevledda utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en inblick i och förstå hur lärare tänker kring valet av utvecklingssamtal. Materialet till studien har samlats in genom 8 intervjuer med totalt 10 legitimerade och yrkesverksamma lärare, där två av intervjuerna var dubbelintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Jag tänker bara på vad jag gillar, och sen skriver jag bara : en kvalitativ studie om elevers skrivande i årskurs 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marilla Lundquist Utsi; [2020]
  Nyckelord :pupils experiences; motivation; writing; writing development; elevers erfarenheter; motivation; skrivande; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod undersöka elevers skrivande och därmed bidra till befintlig forskning om elevers skrivande och vad som kan motivera dem att skriva. Tre frågeställningar har formulerats: Vilka tankar har elever om de egna texternas innehåll? Vad motiverar elever till att skriva? Hur tar lärare tillvara innehållet i elevers texter i sin undervisning enligt dem själva? För att besvara dessa frågor har semistrukturerade intervjuer genomförts med en grupp elever i årskurs 2 och 3 och deras lärare. LÄS MER

 4. 4. Hur kan vi göra det bra? : En studie om svårigheter och framgångsfaktorer i undervisningen av elever med en kombinerad funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Söderberg; Pernilla Hektor; [2020]
  Nyckelord :biopsykosocialt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; autism; adhd;

  Sammanfattning : I arbetet som lärare i en särskild undervisningsgrupp har vi uppmärksammat att kombinationer av funktionsnedsättningar gör inlärningssituationen mer komplex.  De elever vi främst tänker på är elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och/eller adhd. LÄS MER

 5. 5. Intensivläsning som metod för elevers läsutveckling : En interventionsstudie om elevers läsutveckling med intensivläsning som grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Victoria Andrée; [2020]
  Nyckelord :Reading; intensive reading; embodied learning; reading comprehension; reading process; DLS- test; Läsning; intensivläsning; kroppslig läsning; läsförmåga; läsprocess; DLS-test;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur en interventionsstudie med intensivläsning under en femveckorsperiod, fyra dagar i veckan, med material som är anpassat efter elevernas intressen påverkar elevernas läsförståelse. Metoder som används i studien är enskilda intervjuer med elever, observationer och DLS- test som är ett diagnosinstrument för att mäta elevers läsoch skrivförmåga. LÄS MER