Sökning: "hur talar unga"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden hur talar unga.

 1. 1. “…YOU GO TO THE NATURAL SCIENCE PROGRAM, YOU SHOULD BE SMART.”En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors beskrivningar av prestationskrav i och utanför skolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kajsa Holmgren; [2018-07-16]
  Nyckelord :prestationskrav; unga kvinnor; neoliberal skola; smarthet;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att belysa, beskriva och problematisera prestationskrav med utgångspunkt i unga kvinnors narrativ på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram. Stress är ett fenomen samt en problematik som har brett ut sig och unga kvinnor pekas ut som en extra utsatt grupp. LÄS MER

 2. 2. “Jag brukar säga att det måste hagla älgar…”- En kvalitativ studie om utevistelse på fritidshemmet i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Gabrielsson; Anna Lövang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractForskare är eniga om att utevistelse för barn och unga är betydelsefullt. En bra barndom kopplas ihop med utelek. Enligt de svenska bestämmelserna för fritidshem ska alla elever ges möjlighet att vistas i olika utemiljöer. Eleverna ska även ges möjlighet till utevistelse, vistelse i naturen och friluftsliv. LÄS MER

 3. 3. Idioter väljer att sätta ord i våra munnar : En kvalitativ fokusgruppstudie om hur unga män med utländsk bakgrund från socioekonomiskt utsatta områden upplever massmedias rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jasmin Adem; Linda Nidae Khalaf; [2018]
  Nyckelord :socioekonomiskt utsatta områden; utländsk bakgrund; massmedia; unga män; etnicitet; stereotyper; vi och dem; rasism; normalisering; vithet; svenskhet; förorten;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur unga män med utländsk bakgrund bosatta i socioekonomisktutsatta områden upplever massmedia och dess föreställning gentemot området de bor i. Studien är kvalitativ genom fokusgruppsintervjuer och berör frågor om hur dessa unga mänmed utländsk bakgrund beskrivs, hur massmedia talar om socioekonomiskt utsatta områdensamt hur massmedia spelar en roll i rapporteringen av dessa ovanstående faktorer. LÄS MER

 4. 4. Vem investerar för en hållbar framtid? : En demografisk studie över svenska investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Sandholm; Alexander Höglund; [2018]
  Nyckelord :Environmental Social Governance ESG ; sustainable investors; demographic factors; Swedish investors; Environmental Social Governance ESG ; hållbara investerare; demografiska faktorer; svenska investerare;

  Sammanfattning : The recent and well debated topic of sustainable investments together with the contradiction of the typical sustainable individual and the typical investor constitutes the purpose for the empirical research. Secondary shareholder data obtained from the Central Securities Depositary, Euroclear Sweden, together with corporate sustainable ratings from Thomson Reuters contributes to portraying the typical Swedish sustainable investor. LÄS MER

 5. 5. Det kommunala aktivitetsansvaret - En kvalitativ studie om vägledarnas arbete med deltagarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Johansson; Jonathan Truedsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; studiemotivation; studenter; vägledare; det kommunala aktivitetsansvaret;

  Sammanfattning : Unga vuxna som varken arbetar eller studerar är en utsatt grupp, vilket ger konsekvenser för individen och samhället. Enligt en lagändring i skollagen har kommunerna sedan år 2015 ett ansvar, att identifiera denna målgrupp och att erbjuda lämpliga åtgärder, där utgångspunkten är att i första hand motivera individen till studier. LÄS MER