Sökning: "hur talar unga"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden hur talar unga.

 1. 1. Lärares litteraturval i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Nilsson; Victoria Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Litteraturval; Litteraturdidaktik; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Examensarbetet har ämnat undersöka hur några lärare gör sina litteraturval i grundskolans senare år och vilka didaktiska utmaningar eller möjligheter som styr deras litteraturval i svenskämnet. Vi har kommit i kontakt med fyralärare och genomfört tre semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. “…YOU GO TO THE NATURAL SCIENCE PROGRAM, YOU SHOULD BE SMART.”En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors beskrivningar av prestationskrav i och utanför skolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kajsa Holmgren; [2018-07-16]
  Nyckelord :prestationskrav; unga kvinnor; neoliberal skola; smarthet;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att belysa, beskriva och problematisera prestationskrav med utgångspunkt i unga kvinnors narrativ på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram. Stress är ett fenomen samt en problematik som har brett ut sig och unga kvinnor pekas ut som en extra utsatt grupp. LÄS MER

 3. 3. “Jag brukar säga att det måste hagla älgar…”- En kvalitativ studie om utevistelse på fritidshemmet i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Gabrielsson; Anna Lövang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractForskare är eniga om att utevistelse för barn och unga är betydelsefullt. En bra barndom kopplas ihop med utelek. Enligt de svenska bestämmelserna för fritidshem ska alla elever ges möjlighet att vistas i olika utemiljöer. Eleverna ska även ges möjlighet till utevistelse, vistelse i naturen och friluftsliv. LÄS MER

 4. 4. #Ständigtuppkopplad : Hur påverkar de sociala medierna unga barns hälsa ochmående?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sanna Backlund; [2018]
  Nyckelord :Internet; sociala medier; nätmobbning; hälsa;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syftet att ta reda på hur barn i åldrarna 7-11 år använder sig av de sociala medierna, i hur stor utsträckning och vad de har för erfarenheter av detta. Förutom det vill jag ta reda på hur de sociala medierna påverkar elevernas hälsa och mående i åldrarna som jag har valt att fokusera på. LÄS MER

 5. 5. Idioter väljer att sätta ord i våra munnar : En kvalitativ fokusgruppstudie om hur unga män med utländsk bakgrund från socioekonomiskt utsatta områden upplever massmedias rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jasmin Adem; Linda Nidae Khalaf; [2018]
  Nyckelord :socioekonomiskt utsatta områden; utländsk bakgrund; massmedia; unga män; etnicitet; stereotyper; vi och dem; rasism; normalisering; vithet; svenskhet; förorten;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur unga män med utländsk bakgrund bosatta i socioekonomisktutsatta områden upplever massmedia och dess föreställning gentemot området de bor i. Studien är kvalitativ genom fokusgruppsintervjuer och berör frågor om hur dessa unga mänmed utländsk bakgrund beskrivs, hur massmedia talar om socioekonomiskt utsatta områdensamt hur massmedia spelar en roll i rapporteringen av dessa ovanstående faktorer. LÄS MER