Sökning: "hur upplever invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden hur upplever invandrare.

 1. 1. Integration och arbetsmarknadspolitik : Hur invandrare med burundisk bakgrund upplever integrationen på den svenska markanaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustave Ntwari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is based on a qualitative approach that analyzes data collected through semi-structured interview. The purpose of this study is to increase our understanding of the Swedish integration policy in the labor market. LÄS MER

 2. 2. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hamid Noore; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER

 3. 3. Lärares digitala kompetens : En studie om SVA-lärares bedömning av sin egen digitala kompetens och användning av digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Corina Carlovici; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; IKT; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv; stöttning; zone of proximal development; digitala urinvånare; digitala invandrare; enkätstudie; självskattning; lärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att få en bild av hur lärare i svenska som andraspråk (SVA)förhåller sig till digitala hjälpmedel. Denna forskningsfråga valdes mot bakgrund av attarbete med digitala verktyg är en viktig del av kurs- och ämnesplaner. LÄS MER

 4. 4. ”Om du inte kan deras språk, var trevlig även om de inte förstår dig så du kan visa med kroppen” : En kvalitativ intervjustudie om nyanlända vårdnadshavares upplevelse av svensk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sharareh Boroomand; [2020]
  Nyckelord :flykting; invandrare och nyanlända Samt föräldrars samverka och samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger i svensk förskola. Studien handlar om vårdnadshavarnas upplevelser av pedagogernas kommunikation och bemötande och vilka likheter och skillnader vårdnadshavarna fått syn på, förskolor i Sverige i förhållande till förskolor i sina hemländer. LÄS MER

 5. 5. Invandrares upplevelse av bemötande av vårdpersonal inom vården i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Jernberg; Sara Khosravi; [2020]
  Nyckelord :Immigrant; treatment; healthcare; experience; healthcare personnel; Invandrare; bemötande; vård; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1900-talet och fram till idag har en stor mängd människor invandrat till Sverige vilket har lett till ett mångkulturellt samhälle där personer med olika kulturer söker vård. För att kunna ge kulturkompetent och god vård behöver vårdpersonal en bra förståelse för hur patienter med invandrarbakgrund vill bli bemötta. LÄS MER