Sökning: "hur upplever sitt boende sin livssituation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hur upplever sitt boende sin livssituation.

 1. 1. Bra? Jag mår fantastiskt! : en kvalitativ studie om hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Genberg; Johan Mårdberg; [2012]
  Nyckelord :SIH-projekt; subjektivt upplevd hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en studie baserad på en nationell longitudinell studie på svenska skolelever (Skola, Idrott och Hälsa projektet, SIH).Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka varför unga vuxna skattar sin hälsa som bra. LÄS MER

 2. 2. Att vara äldre i Värmland - en studie om hur personer mellan 80 och 99 år i två kommuner uppfattar sin livssituation, hälsa, livskvalitet samt vilket förtroende de har för vården : To be old in Värmland – a study of how older persons between 80 and 99 years perceive living conditions, health, quality of life and confidence in care in two communities.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Lena Lindberg Schlegel; Helena Ohlsson; [2007]
  Nyckelord :Äldre 80 år och äldre ; hälsa; livskvalitet; livssituation; förtroende för vården;

  Sammanfattning : Åldersgruppen 80 år och äldre är den snabbast växande åldersgruppen i världen. Förbättrade levnadsförhållanden gör att chanserna till att leva ett långt liv förbättrats men det är oklart om utvecklingen går mot en förbättrad hälsa hos den äldre befolkningen eller en förlängd tid med ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Att åldras på landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Inga-Lill Hartell; Dorota Wilk; [2007]
  Nyckelord :bondeliv; familjetraditioner; landsbygd; livskvalité; åldrande;

  Sammanfattning : Vårt huvudsyfte med den här uppsatsen är att belysa hur äldre personer åldras på landsbygden och hur de uppfattar sin egen situation med att åldras där. Våra frågeställningar är:Hur ser de äldre själva på sitt åldrande boende på landsbygden? Kan det ses som ett problem och i så fall varför eller varför inte? Hur upplever de äldre sin livssituation? Vilka är fördelarna/nackdelarna med att bo på landsbygden? Hur ser deras sociala nätverk ut? Hur ser de till boendefrågor, tillgång till service och omsorg och närheten till släkt och grannar? Vilken innebörd lägger de äldre i frågor som livskvalité och gott eller värdigt åldrande? Har de ett gott och värdigt åldrande eller inte? Uppsatsen bygger på empiri som vi har fått från intervjuer med sex äldre personer som bor i olika kommuner och en person som nyligen har slutat arbeta inom hemtjänsten samt från litteraturstudier. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende : en studie av tre ungas upplevelser av sin livssituation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Alma Basic; [2005]
  Nyckelord :Ungdomar; Utländsk bakgrund; Socialt avvikande beteende; Ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kunskap om hur ungdomar med utländsk bakgrund som har ett socialt avvikande beteende själva beskriver sin livssituation och vilka upplevelser de har haft hittills i sitt liv. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativ forskningsmetod och ungdomarna som ingick i undersökningen intervjuades enskilt. LÄS MER