Sökning: "hur uppstår organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden hur uppstår organisationskultur.

 1. 1. "Vi är ju inte vi och dom, men..." : En studie om vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk- och social arbetsmiljö på en vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Junered; [2019]
  Nyckelord :organisationskultur; organisatorisk- och social arbetsmiljö; samarbete; mål; kommunikation;

  Sammanfattning : Trots att den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön i Sverige förbättrats under de senaste decennierna finns det fortfarande utbredda arbetsmiljöproblem för många grupper på arbetsmarknaden.Intresset för organisatorisk-och social arbetsmiljö har ökat under de senaste åren och en god arbetsmiljö är något som är bra för både arbetstagare och arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Du lär dig kanske hantera det efter ett tag : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter kring klientrelaterat hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Maria Bengtsson; Petra Eriksson; [2017]
  Nyckelord :client violence; social worker; social work; treats and violence; klientrelaterat våld; socialsekreterare; socialt arbete; hot och våld;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur socialsekreterare inom familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer av hot och våld på arbetsplatsen och även till det förebyggande arbete som bedrivs för att undgå att hotfulla situationer uppstår. För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Organisationsförändringar  När företag expanderar skyndsamt : En kvalitativ studie på fallföretaget Klimatkyl AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Dawlat AlSharkawi; [2017]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; Ledarskap; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Författare: Dawlat Al Sharkawi Handledare: Olle Duhlin Titel: Organisationsförändringar. När företag expanderar skyndsamt– en fallstudie av Klimatkyl AB Bakgrund: Vi människor utvecklas både personligt och yrkesmässigt genom förändringar.  På samma sätt behöver även organisationer och företag förändras. LÄS MER

 4. 4. En företagskultur för Generation Y : En kvalitativ studie om företagskultur och generationsskillnader ur ett vd-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Petra Dimberg; [2017]
  Nyckelord :Corporate culture; organizational culture; management work; CEO; organizations; generational differences; Generation Y; Baby boom generation; Företagskultur; organisationskultur; ledningsarbete; vd; organisationer; generationsskillnader; Generation Y; Babyboom-generationen;

  Sammanfattning : Titel: En företagkultur för Generation Y - En kvalitativ studie om generationsskillnader och företagskultur ur ett vd-perspektiv Bakgrund: För närvarande pågår ett generationsskifte på företag i Sverige genom att allt fler av Babyboom-generationens medarbetare börjar nå pensionsålder och Generation Y istället tar mer och mer plats på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att Generation Y skiljer sig från tidigare generationer när det kommer till vad de värderar, hur de vill ledas och vilken sorts företagskultur de attraheras av, och genom att många av dagens vd:ar och ledningsgrupper består av personer från Babyboom-generationen uppstår frågan om de äldre vd:arna kan stöta på problem när det kommer till att dels locka till sig arbetskraft från Generation Y, dels att kunna lyfta deras potential och få dem att vilja stanna kvar. LÄS MER

 5. 5. Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Carolina Litzén; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; fysisk struktur; kommunikation; gruppsammanhållning; organisationskultur; Institutionell teori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning Denna studie undersöker problematiken med att allt fler företag följer den aktivitetsbaserade kontorstrenden utan att titta på den egna verksamhetens behov. Eftersom den fysiska strukturen har en påverkan på kommunikationen, kulturen och gruppsammanhållningen är det viktigt att denna organisations förändring är väl genomtänkt och uppfyller de individuella behoven för att den ska bli så optimal som möjligt. LÄS MER