Sökning: "hur vårdskador påverkas av arbetsmiljö"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hur vårdskador påverkas av arbetsmiljö.

 1. 1. Betydelsen av kompetensförsörjning och bemanning för en patientsäker vård - ett sjuksköterskeperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Bergholm Ricksäter; Jesper Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Bemanning; Kompetens; Patientsäkerhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  En marknadsstyrd arbetsmarknad för sjuksköterskor riskerar att få effekt på patientsäkerhet eftersom kontinuiteten i bemanningen i vården förändras och kompetensförsörjningen riskeras. Det är brist på sjuksköterskor i stora delar av världen idag, vilket medför att arbetsgivare har ett ansvar att attrahera och ge förutsättningar för att fler ska vilja studera och arbeta som sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljöns inverkan på vårdandet som utförs på akutmottagningen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Dufva Svensson; Fannie Rydén; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; life world; nurse; patient safety; suffering; working environment; workload; Akutmottagning; arbetsbelastning; arbetsmiljö; lidande; livsvärld; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet besökare på akutmottagningarna i Sverige ökar årligen enligt Socialstyrelsen. Detta leder ofta till överfulla akutmottagningar med långa väntetider, ökad belastning, försämrad arbetsmiljö och försämrad patientsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lisa Gustavsson; Linda Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Avvikelsehantering; Bemanning; Erfarenhet; Krav; Övertid;

  Sammanfattning : Introduktion: Sverige har en nollvision gällande vårdskador i hälso- och sjukvården, trots detta inträffar ca 100 000 vårdskador per år som resulterar i cirka 3000 dödsfall. Syfte: Syftet var att belysa faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan leda till hög arbetsbelastning, samt hur en hög arbetsbelastning på sikt kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER