Sökning: "hur vi i förskolan bemöter pojkar och flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden hur vi i förskolan bemöter pojkar och flickor.

 1. 1. Barn är bara barn : En studie om genus i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Natasja Budai Sjölund; Sofia Ahlblom Winkler; [2021]
  Nyckelord :pedagogers bemötande; samspel; genus; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien som vi genomfört utgår från tidigare forskning, litteratur samt styrdokument. Vi har valt att presentera ett historiskt perspektiv på genus och könsroller samt hur pedagogers riktlinjer sett ut gällande genus i styrdokument. LÄS MER

 2. 2. "Pojkar tycker ju om actionfigurer" : en vetenskaplig essä om stereotypa genusföreställningar och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Meracos; [2020]
  Nyckelord :equality; ideas about gender; stereotypical gender identities; gender; categorization; jämställdhet; genusföreställningar; stereotypa könsroller; genus; kategorisering;

  Sammanfattning : This essay brings up topics including equality and stereotypical gender ideas in preschool. The purpose of the essay is to investigate if you can use one stereotypical gender idea to counteract another. The essay also demonstrate the importance of making one’s own stereotypical gender ideas visible in order to thereby be able to achieve equality. LÄS MER

 3. 3. ”Men wow, vilken snygg tröja du har på dig, Oliver!” : En vetenskaplig essä om hur barn i förskolan kan bemötas utifrån könsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Genus; normkritik; vikarie; förskola;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä utgår från en händelse där ett syskonpar kommer till förskolan bärandes kläder som gick utanför deras könsnorm. Med utgångspunkt från denna händelse har ett dilemma vuxit fram, om hur vi pedagoger i förskolan bemöter barn som går emot de könsnormer som råder, men också utifrån hur jag som vikarie kan agera i en sådan situation. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers bemötande : En kvalitativ studie om genusarbete i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Artursson; Emelie Martina Elisabeth Wegat; [2020]
  Nyckelord :pedagogers bemötande; genus; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund Vår studie har utgått från tidigare forskning, litteratur, samt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Vi har valt att presentera tidigare forskning i relation till genus och pedagogers bemötande. Detta har vi gjort genom tre olika underrubriker som är styrdokument, bemötande och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Både flickor och pojkar behöver utmanas : En studie med fokus på förskollärares bemötande av flickor ochpojkar i förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Yasmine Mörlin Nyström; Jennifer Gävert; [2019]
  Nyckelord :Gender; gender equality; curriculum; treatment; gender perspective; Genus; jämställdhet; läroplan; bemötande; genusperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare bemöter flickor och pojkar i vardagliga situationer i förskolans verksamhet. Den 1 juli 2019 kommer det ut en reviderad läroplan för förskolan som kommer behandla genus samt jämställdhet mer ingående. LÄS MER