Sökning: "huvudman"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet huvudman.

 1. 1. "Skulle det se annorlunda ut?" : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger på friskolor beskriver sin yrkesroll och uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Hjalmarsson; Andreas Lindell; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Specialpedagog; friskola; yrkesroll; uppdrag; Frirumsteorin; frirumsmodellen;

  Sammanfattning : Specialpedagogens yrkesroll och uppdrag kan upplevas otydligt i de styrdokument som staten författar. Det är någonting som påverkar den specialpedagogiska professionen men även synen på yrkesrollen och uppdraget från andra aktörer inom skolan. Specialpedagogen grunduppdrag är det samma oavsett vilken huvudman som ansvarar för skolan. LÄS MER

 2. 2. "Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning" : En kvalitativ studie om hur fritidshemmen påverkas av skolsegregation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Carolina Fröjd; Stina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; Elever i fritidshem; Lärare i fritidshem; Personal; Skolsegregation; Likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur fritidshem påverkas av skolsegregation. Studien bygger på en kvalitativ ansats där två fritidshem med samma kommunala huvudman observerats för att urskilja viktiga olikheter i en segregerad skolkultur. LÄS MER

 3. 3. Ung och lagförd i sin tid : En diskursanalys av statens offentliga utredningar om ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Wilma Almqvist; Moa Martinsson; [2021]
  Nyckelord :young offenders; social work; discourse; unga lagöverträdare; socialt arbete; diskurs;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks diskursiva förändringar i statens offentliga utredningar (SOU:er) rörande ungdomsbrottslighet i relation till utvecklandet av påföljdssystemet för unga som lagförts samt det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts. Detta för att närma oss en förståelse för hur ungdomsbrottslighet som socialt problem konstruerats. LÄS MER

 4. 4. Vad gör vi mot käpparna i hjulen? : En kvalitativ studie om vad som hindrar elever att nå kunskapskraven och vilka åtgärder som görs för att hjälpa dem att nå dit.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Svenssson; [2021]
  Nyckelord :Stödåtgärd; svårigheter; extra anpassning; särskilt stöd; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där intervjuer genomförts för att kartlägga vilka hinder som gör att elever i årskurs 4–6 inte når kunskapskraven för de samhällsorienterade ämnena. Studien syftar även till att kartlägga vilka stödåtgärder som används för att elever i behov ska nå kunskapskraven. LÄS MER

 5. 5. Principalen och giggaren : En undersökning av principalansvarets omfattning i gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emil Tyni; Simon Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; Arbetsrätt; Skadeståndsrätt; LAS; SkL; MBL; Principalansvar; Arbetstagare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Som huvudregel är en huvudman ansvarig för skada vållad av arbetstagare denne har i sin tjänst, ett så kallat principalansvar. I undantagsfall är även en huvudman ansvarig för skada vållad av den som formellt sett inte är en arbetstagare. I denna uppsats fastslås att vissa typer av gig-arbete omfattas av ett principalansvar. LÄS MER