Sökning: "huvudtes"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet huvudtes.

 1. 1. Hej, här är jag : Kvinnliga musikers syn på självrepresentation och Identitet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elina Widnersson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; Sociala medier; Själv-representation; Feminism; Musiker; Multi Grounded Theory;

  Sammanfattning : I denna uppsats används det induktiva tillvägagångssättet Multi Grounded Theory (MGT) i syfte att undersöka hur kvinnliga osignade musiker resonerar kring identitetsskapande och självrepresentation i sociala medier. Sverige anses vara en stark musiknation men den musikaliska sfären är inte jämställd och få kvinnor lyckas nå ekonomiska framgångar med sitt musicerande. LÄS MER

 2. 2. Språkande som resurs för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Viktor Mauritz; [2018]
  Nyckelord :andraspråk; andraspråkselever; andraspråksutveckling; flerspråkighet; förstaspråk; inputhy-potes; interaktionshypotes; outputhypotes; sociokulturell teori; språkande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken betydelse förstaspråket kan ha för andra-språkselevers lärande. Syftet uppnås med två frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Belonging in the Hyperreal : A Postmodern Reading of Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Alun Hughes; [2016]
  Nyckelord :Kazuo Ishiguro; Never Let Me Go; Jean Baudrillard; postmodern; hyperreal; loss of the real; belonging; genre; Kazuo Ishiguro; Never Let Me Go; Jean Baudrillard; postmodern; hyperverkligheten; förlust av verkligheten; genre;

  Sammanfattning : The focus of this essay is Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go. My central claim is that a theme of belonging underpins the novel and is recurrent in a number of different ways. In my reading, I utilise Jean Baudrillard’s postmodern critical concepts to produce this interpretation. LÄS MER

 4. 4. Ordet är mitt, ordet är ditt. Men är det verkligen så fritt? : En studie om det ambivalenta förhållandet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Martis; Malin Åkerlöf; [2016]
  Nyckelord :Lars Vilks; Freedom of Speech; Freedom of Religion; Democracy; Argument; Lars Vilks; Yttrandefrihet; Religionsfrihet; Demokrati; Argument;

  Sammanfattning : I en demokrati är yttrandefriheten en grundbult. Men ett demokratiskt samhälle innefattar även religionsfriheten, som skyddar individers eller gruppers rättighet att utöva religion. Religiösa utövare placerar ofta religionen över allt annat och individens frihet att yttra sig uppfattas därmed som sekundärt. LÄS MER

 5. 5. "Alla barn ska vara med" : Inkluderingens dilemman i förskolan

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Andersson; Maria-Jóse Cendrowska; [2015]
  Nyckelord :Inkludering; dilemma; förskola; diskursanalys; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om inkludering och vilka dilemman som kan uppstå. För att ta reda på detta har vi genomfört fokusgruppsdiskussioner och när vi har analyserat har vi använt oss av diskursanalytisk metod. LÄS MER