Sökning: "hyggesfritt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet hyggesfritt.

 1. 1. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Sammanfattning : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Kalhygge eller hyggesfritt skogsbruk? - Faktorer som påverkar privata skogsägares val av avverkningsmetod Kandidatuppsats i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Näsström; Matilda Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :selective cutting; clear cut; logging methods; private forest owners; Carroll’s pyramid; social dilemmas; hyggesfri avverkning; kalhygge; avverkningsmetoder; privata skogsägare; Carrolls pyramid; sociala dilemman;

  Sammanfattning : Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier då den bidrar till hög ekonomisk tillväxt förlandet. Den mest använda metoden vid avverkning är kalhygge som både är effektiv ochkostnadseffektiv. LÄS MER

 3. 3. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Kenneth Heiding; [2020]
  Nyckelord :hyggesfritt; naturlig föryngring; föryngringsinventering;

  Sammanfattning : Ett problem i Sverige är att få en tillfredsställande återväxt genom naturlig föryngring av tall. Gödsling och friställning har visat sig öka tallarnas kott- och fröproduktion markant samtidigt som luckor i befintliga bestånd ger det mikroklimat som ökar överlevnad och tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Vilken attityd har skogsägare i mellersta Dalarna till att använda hästar i skogsbruket?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Turid Wiegandt Söderén; [2020]
  Nyckelord :Forestry; Forest certification; Attitudes; Horses; Forest owners; Skogsbruk; Skogscertifiering; Attityder; Hästar; Skogsägare;

  Sammanfattning : Markkompaktering ökar risken för stress och skador på träden, såsom stormfällningar och rotröta. Idag spelar klimatfrågan en viktig roll, både i samhället och inom skogsbruket. Därför är det intressant att undersöka intresset för att använda alternativa skogsskötselmetoder. LÄS MER

 5. 5. En effektutvärdering av Skogsstyrelsens arbete med objektvis rådgivning avseende hyggesfritt skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Maja Tomina Sund; [2020]
  Nyckelord :hyggesfritt skogsbruk; enkätstudie; rådgivning;

  Sammanfattning : Den skogspolitik som infördes år 1993 innebar upprättandet av två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Förändringen innebar också en omläggning av de skogspolitiska medlen för ett nå målen. LÄS MER