Sökning: "hyllning tal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hyllning tal.

  1. 1. Hyllning som politisk kriskommunikation? : En studie av Göran Persson tal i samband med mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Linda Egersten; [2009]
    Nyckelord :Communication of crisis; genre; politics; Göran Persson; Anna Lindh; crisis; genus demonstrativum; democracy; rhetoric; Kriskommunikation; genre; politik; Göran Persson; Anna Lindh; kris; genus demonstrativum; demokrati; retorik;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet var att ta reda på genren genus demonstrativums betydelse i politisk kriskommunikation och frågeställningarna var:  • Hur använder Göran Persson genren genus demonstrativum för att bearbeta den politiska kris som ett ministermord innebär? • Vad vill Göran Persson uppnå med sina tal och med vilka retoriska medel försöker han skapa mening kring mordet? • Vilka attityder försöker Göran Persson få åhörarna att inta och hur gör han det?  Materialet bestod av fyra tal och den övergripande metoden var strukturell och stödmetoderna stil-, ideologkritisk-, och retorisk analys. Jag lutade mig bland annat mot teorier av Elmelund Kjeldsen och Johannesson. LÄS MER