Sökning: "hypotermi"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet hypotermi.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 2. 2. Operationsteametserfarenheter av hypotermi underden perioperativa vården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jana Eriksson; Len To; [2022]
  Nyckelord :Hypotermi; Perioperativ vård; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduction: Hypothermia emerges under surgery when the patient is exposed against thecold and is anesthetic treatment, where their is not functioning properly. Complications canarise due to hypothermia, in worst case scenario the patient dies. LÄS MER

 3. 3. Prevention av intraoperativ hypotermi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikael Hadley; Erik Sonnert; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets erfarenheter av hypotermi under den perioperativa vården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jana Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Hypotermi; Perioperativ vård; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi uppstår under operation när patienten är exponerad för kyla och är under anestesi, där deras temperaturreglering fungerar suboptimalt. Komplikationer kan uppstå på grund av hypotermi, i värsta fall kan patienten avlida. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av perioperativ hypotermi och effekter på patientens kroppstemperatur utifrån olika uppvärmningsmetoder : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Jonsson; Sara Löjdström; [2022]
  Nyckelord :Hypothermia; warming techniques; effects; perioperative care.; Hypotermi; uppvärmningsmetoder; effekter; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är ett tillstånd som kan orsaka lidande hos patienter och är ett välkänt problem inom den perioperativa vården. Det finns flertalet olika uppvärmningsmetoder för att förebygga förekomst av hypotermi perioperativt. LÄS MER