Sökning: "hypotes c-uppsats"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hypotes c-uppsats.

 1. 1. Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Örtenvik; Ann Forsström; [2012]
  Nyckelord :risk; uncertainties; ÅRL; IAS; annual report; risk; osäkerhetsfaktorer; ÅRL; IAS; årsredovisning;

  Sammanfattning : Titel: Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ann Forsström och Mikael Örtenvik Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2012 – April Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka den frivilliga rapporteringen av risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar. Metod: Vi har använt en abduktiv ansats och genomfört en kvalitativ såväl som kvantitativ innehållsanalys av utvalda bolags årsredovisningar. LÄS MER

 2. 2. Finansmarknadens reaktioner på naturkatastrofer förorsakade av enskilda bolag : En eventstudie av katastrofen i den Mexikanska golfen 2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Juan Moya; Johannes Östlund; [2010]
  Nyckelord :Event study; Efficient Market Hypothesis; Random Walk; Herd Behavior; Abnormal revenue; Trading volume; Oil Gas sector; BP; Industry analysis; Natural disaster.; Eventstudie; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Flockbeteende; Abnorm avkastning; Tradingvolym; Olja Gas sektorn; BP; Sektor analyser; Naturkatastrof .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 20:e april 2010 inträffade en explosion på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen. Explosionen uppstod på grund av metangas som under högt tryck expanderade på plattformen och sedan antändes. LÄS MER

 3. 3. Allt är film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont : En kognitiv och tematisk studie av Christoffer Boes Reconstruction (2003)

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Emma Fermvik; [2007]
  Nyckelord :Filmvetenskap; Kognitiv; Tematisk; Dansk film;

  Sammanfattning : Detta är en C-uppsats inom ämnet Filmvetenskap. Syftet är att med hjälp av kognitiva och tematiska teorier analysera Christoffer Boes film "Reconstruction" (2003). Analysen bygger på en scenförteckning där varje scen analyseras för sig baserat på kognitiv filmteori. Därefter följer en tematisk analys av hela filmen. LÄS MER

 4. 4. Ätstörningar inom idrotten : Tränarens inställning och betydelse

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Lundén; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose The purpose with this C-essay is to give a description of disordered eating in sports. Further, I also wanted to make a survey of the knowledge of the trainers and their attitudes to eating disorders within sports. I will bring a good view of the problem. LÄS MER