Sökning: "hypotes deduktiv"

Visar resultat 6 - 10 av 60 uppsatser innehållade orden hypotes deduktiv.

 1. 6. Ledarskap inom svensk grisproduktion : en kapslad fallkontrollstudie av grisnäringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anton Mattsson; Hanna Thulin; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; mentalitet; framgångsfaktorer; effektivitet; smågris; situationsanpassning; arbetsmiljö; externa faktorer; intern process;

  Sammanfattning : Genom en tydligt formulerad och etablerad ledarstrategi i företaget kan man lättare säkerställa att samtliga inom organisationen är motiverade till att prestera och förbättra produktionsresultaten. Ledarskap inom grisnäringen är dock ett relativt orört ämne som skulle behöva definieras i en praktisk kontext. LÄS MER

 2. 7. Äru me? : En studie om chatt, - och standardsskriftspråk i skrivuppgifter av elever i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jennifer Saari; [2022]
  Nyckelord :Skriftspråk; Chattspråk; Genus; Språk; Grundskola åk 4–6; Digitalisering;

  Sammanfattning : I följande studie utreds det informella chattspråket och det formella standarskriftspråket i elevarbeten hos elever i åk 4–6. Förutom att utreda om och vilka chattspråksord som förekommer utreds också elevers språkliga medvetenhet kring kodväxling mellan språkbruken. LÄS MER

 3. 8. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 4. 9. Induktiva och deduktiva arbetssätt inom matematik : En systematisk litteraturstudie om hur induktiva och deduktiva arbetssätt kan påverka elevers matematiska förståelse

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :David Algulin; Jesper Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; inductive; deductive; working methods; success factor; teaching; Matematik; induktiv; deduktiv; arbetssätt; framgångsfaktor; undervisning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka hur induktiva eller deduktivaarbetssätt i undervisning påverkar elevers förståelse för matematiska innehåll samt vilka föroch nackdelar det finns med respektive. Studiens frågeställningar grundar sig i egnaerfarenheter och utifrån observation på skolor, där vi mött elever med bristande matematiskförståelse. LÄS MER

 5. 10. Revisorns Oberoende : - en kvantitativ studie om erfarenhetens och personlighetens påverkan på oberoendet gentemot klienterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rasmus Brink; Erica Johansson; Anton Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är en väsentlig del av revisorns arbete. Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska ett företags drift och dess finansiella rapporter, för att därefter objektivt uttala sig om detta, så att företagets intressenter kan förlita sig på siffrorna och företagets fortsatta drift. LÄS MER