Sökning: "hypoteser val"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden hypoteser val.

 1. 1. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 2. 2. Personlighet och stresshantering: Finns det något samband? : En kvantitativ studie om sambandet mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Björnsson; Sabina Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :The five-factor model; personality traits; coping; coping strategies; stress; Femfaktormodellen; personlighetsegenskaper; coping; copingstrategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns några samband mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige, samt vilka personlighetsegenskaper som relaterade till de olika copingstrategierna. Genom att använda kvantitativ metod konstruerades ett enkätformulär som publicerades i olika grupper på Facebook. LÄS MER

 3. 3. Skeuomorphism eller flat design ikoner i mobila användargränssnitt ur ett användbarhetsperspektiv : Om val av designstrategi kan öka aspekterna ändamålsenlighet och effektivitet vad gäller den visuella sökningaspekten i navigering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Mellqvist; [2021]
  Nyckelord :Användargränssnitt; Skeuomorphism; Flat design; Ändamålsenlighet; Effektivitet; Experiment Applikationen;

  Sammanfattning : Hur ett användargränssnitt ska designas är en fråga som har diskuterats länge. Under det senaste årtiondet har design av våra användargränssnitt dominerats av designstrategierna skeuomorphism och flat design. Båda designstrategierna har sina för och nackdelar när det kommer till att uppnå ett användarvänligt användargränssnitt. LÄS MER

 4. 4. Aktiebolags inställning till revision vid expansion av gränsvärden : En studie av små och medelstora aktiebolag verksamma i Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sofia Bengtsson; Emma Hansson; [2021]
  Nyckelord :Audit obligation; auditor; company; voluntary audit; EU; Revisionsplikt; revisor; aktiebolag; frivillig revision; EU;

  Sammanfattning : Revision av aktiebolags finansiella rapporter och revisorns roll i detta sammanhang har alltid varit en het fråga. Samtidigt, när det gäller små aktiebolags inställning till revision, har denna fråga beaktats av de kostnader som medför för revision, även om det finns en gräns till frivillig revision av svenska aktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Oj, vad snabbt du pratar! : En kvantitativ studie av hur andraspråksinlärares taltempo påverkas av förstaspråkstalares val av språkvariant

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Bristedt; [2020]
  Nyckelord :Taltempo; komplexitet; stavelse; andraspråksinlärare; barnriktat språk; vuxenriktat språk;

  Sammanfattning : Uppsatsen som följer är en kvantitativ undersökning där andraspråksinlärares taltempo studerades. Forskningen avsåg undersöka hur en inlärares taltempo förändrades i interaktion med olika förstaspråkstalare av svenska som använde två olika språkliga varianter, barnriktat och vuxenriktat språk. LÄS MER