Sökning: "hypoteser val"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden hypoteser val.

 1. 1. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 2. 2. Samma eller olika kalkylränta? : Analys av valet av att ha samma eller olika kalkylränta vidinvesteringar med lika eller olika marknadsrisk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Behrenz; Martin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Kalkylränta; marknadsrisk; kapitalbudgeteringstekniker; diskonteringsränta; betavärdet; marknadsränta; ägarnas avkastningskrav och riskfri ränta.;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Samma eller olika kalkylränta? Frågeställning:Vad är anledningen till att företag använder sig av en gemensam kalkylräntaför olika större reala investeringsprojekt, med lika eller olika marknadsrisk?Finns det något samband mellan att företag väljer att ha samma kalkylränta för olika störrereala investeringsprojekt och att företaget är verksamt i samma land och samma bransch? Syfte: Syftet med arbetet är att studera om svenska företag använder samma kalkylränta förolika reala investeringsprojekt och framförallt att undersöka anledningar bakom detta val.Dessutom har studien undersökt om det finns något samband mellan ett företags val attanvända samma kalkylränta för olika investeringsprojekt och att företaget är verksamt isamma land och samma bransch. LÄS MER

 3. 3. Samma eller olika kalkylränta? : Analys av valet av att ha samma eller olika kalkylränta vid investeringar med lika eller olika marknadsrisk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Nilsson; Behrenz Sebastian; [2021]
  Nyckelord :: Kalkylränta; marknadsrisk; kapitalbudgeteringstekniker; diskonteringsränta; betavärdet; marknadsränta; ägarnas avkastningskrav; riskfri ränta.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vad är anledningen till att företag använder sig av en gemensam kalkylränta för olika större reala investeringsprojekt, med lika eller olika marknadsrisk?  Finns det något samband mellan att företag väljer att ha samma kalkylränta för olika större reala investeringsprojekt och att företaget är verksamt i samma land och samma bransch? Syfte: Syftet med arbetet är att studera om svenska företag använder samma kalkylränta för olika reala investeringsprojekt och framförallt att undersöka anledningar bakom detta val. Dessutom har studien undersökt om det finns något samband mellan ett företags val att använda samma kalkylränta för olika investeringsprojekt och att företaget är verksamt i samma land och samma bransch. LÄS MER

 4. 4. Personlighet och stresshantering: Finns det något samband? : En kvantitativ studie om sambandet mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Björnsson; Sabina Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :The five-factor model; personality traits; coping; coping strategies; stress; Femfaktormodellen; personlighetsegenskaper; coping; copingstrategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns några samband mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige, samt vilka personlighetsegenskaper som relaterade till de olika copingstrategierna. Genom att använda kvantitativ metod konstruerades ett enkätformulär som publicerades i olika grupper på Facebook. LÄS MER

 5. 5. Skeuomorphism eller flat design ikoner i mobila användargränssnitt ur ett användbarhetsperspektiv : Om val av designstrategi kan öka aspekterna ändamålsenlighet och effektivitet vad gäller den visuella sökningaspekten i navigering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Mellqvist; [2021]
  Nyckelord :Användargränssnitt; Skeuomorphism; Flat design; Ändamålsenlighet; Effektivitet; Experiment Applikationen;

  Sammanfattning : Hur ett användargränssnitt ska designas är en fråga som har diskuterats länge. Under det senaste årtiondet har design av våra användargränssnitt dominerats av designstrategierna skeuomorphism och flat design. Båda designstrategierna har sina för och nackdelar när det kommer till att uppnå ett användarvänligt användargränssnitt. LÄS MER