Sökning: "hypotetiskt prov"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hypotetiskt prov.

 1. 1. Synnerligen grov misshandel, avslutade försök och försök till mord med ett likgiltighetsuppsåt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Niko Pepaj; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; synnerligen grov misshandel; avslutade försök; försök till mord; likgiltighetsuppsåt; hypotetiskt prov; försökspunkten; misshandel; försök till dråp; försöksuppsåt; uppsåt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt uppställs i regel ett krav på uppsåt för samtliga allvarliga våldsbrott och även för försök till sådana. I svensk rätt har vi uppsåtsformerna direkt uppsåt, indirekt uppsåt och genom NJA 2004 s. 176 bestämde HD att uppsåtets nedre gräns ska vara ett likgiltighetsuppsåt. LÄS MER

 2. 2. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 3. 3. Dolus eventualis - 15 år senare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the disappearance of dolus eventualis from the Swedish legal system, and if the legislator’s intentions have been fulfilled. To do so, one must understand the origin of dolus eventualis, its effects and the problems that arose therewith. LÄS MER

 4. 4. Likgiltighetsuppsåtet - en kritisk granskning av begreppets aktuella innebörd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nermark Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; likgiltighetsuppsåt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of guilt in Swedish law constitutes carelessness (culpa) and intent (dolus). These legal concepts express different ranks of guilt such that the separation of deeds of negligence and intent is of major importance. The present thesis will investigate the lower bound of the concept of intent, in relation to carelessness. LÄS MER

 5. 5. Tekniklärares tankar om ritteknik : en studie av likvärdighet utifrån tre gymnasielärares tankar om sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl Raskowski; [2017]
  Nyckelord :teknik; ritteknik; lärarperspektiv; likvärdighet; intervju;

  Sammanfattning : Utifrån intervjuer av tre tekniklärare och deras perspektiv undersöker detta arbete lärarnas tankar kopplade till planering och upplägg av undervisningen i kursmomentet ritteknik. Resultatet analyseras med avseende på likvärdighet utifrån ämnesplanens centrala innehåll och kunskapskrav. LÄS MER