Sökning: "iögonfallande konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden iögonfallande konsumtion.

 1. 1. Skuldsättning och inkomstojämlikhet : En ekonometrisk studie av konsumtionsfunktionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annie Schön; [2018]
  Nyckelord :income inequality; municipality; consumption function; indebtedness; status-seeking consumption; conspicuous consumption; inkomstojämlikhet; kommun; konsumtionsfunktion; skuldsättning; statuskonsumtion; iögonfallande konsumtion;

  Sammanfattning : Tiden före den senaste finanskrisen präglades av generös kreditgivning och ökande inkomstskillnader. Det är väl bevisat att hög skuldsättning ökar risken för finansiell instabilitet, och bevisen blir fler för att inkomstojämlikhet påverkar överskuldsättning i en positiv riktning. Flera, däribland Frank et. al. LÄS MER

 2. 2. Hur vardagskonsumtionen blev iögonfallande - En studie om premiumisering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Britting; Viktor Hansson; [2015]
  Nyckelord :Premium; premiumisering; premiumlivsmedel; konsumentbeteende; personligt varumärke; kommodifiering; iögonfallande konsumtion; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Hur vardagskonsumtionen blev iögonfallande – en studie om premiumisering Seminariedatum: 2015-05-26 Kurs: FEKN90: Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Oskar Britting och Viktor Hansson Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Premium, premiumisering, premiumlivsmedel, konsumentbeteende, personligt varumärke, kommodifiering, iögonfallande konsumtion Syfte: Att utifrån teorier om konsumentbeteende, undersöka rådande premuimiseringstrender, huruvida konsumenter genom vardagskonsumtion av premiumiserade livsmedel kan skapa önskad självbild och bygga personligt varumärke, samt vilka signaler denna konsumtion sänder gentemot konsumentens omgivning. Metod: Studien har genomförts med kvalitiv metod, hermeneutiskt synsätt, samt abduktiv ansats som kombinerar litteratur och teori med, för denna studie, insamlad empiri. LÄS MER

 3. 3. Lyxkonsumtion – behov eller intresse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Britting; Eleni Gahnsby; Viktor Hansson; [2014]
  Nyckelord :Lyxkonsumtion; iögonfallande konsumtion; identitetssökande; konsumentbeteende; självbild; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Lyxkonsumtion bland svenska studenter Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidat- nivå, 15 högskolepoäng Författare: Oskar Britting, Eleni Gahnsby, Viktor Hansson Handledare: Jon Bertilsson Nyckelord: Lyxkonsumtion, iögonfallande konsumtion, identitetssökande, konsument- beteende, självbild Syfte: Att utifrån läran om konsumentbeteenden förstå hur svenska universitetsstuden- ter förhåller sig till status- och lyxkonsumtion i kategorin kläder, skor och accessoarer, hur de väljer att visa upp detta för omgivningen, samt vilka underliggande behov för lyx- konsumtionen som existerar. Metod: Med utgångspunkt i hermeneutik, genomfördes en kvalitativ studie med semi- strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Evenemang och arenor - Långsiktig strategi eller kortsiktiga lösningar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Fredrik Albihn; Filip von Krusenstierna; [2013]
  Nyckelord :mötesplatser; platskonsument; konsumtion; turistnäring; turistindustri; besöksnäring; besöksindustri; nöjesindustri; attraktionskraft; förväntningar; image; arenor; evenemang; Platsutveckling; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många städer och kommuner investerar, eller planerar att investera, i evenemang, arenor och kongressanläggningar. Dessa investeringar är ofta stora, iögonfallande och förväntas ha en inverkan på stadens utveckling, så väl ekonomiskt som en påverkan på stadens attraktivitet och image. LÄS MER

 5. 5. Slussen – visionen om en mötesplats : en retorisk och semiotisk analys av ett stadsplaneringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Katarina Holm; [2012]
  Nyckelord :semiotik; sociosemiotik; topos; ideologi; stadsplanering; vision; Slussen; Stockholms stad;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen uppmärksammar planerna för ombyggnaden av nya Slussen i Stockholm. Fokus i undersökningen ligger på mötesplatserna och dess deltagare enligt den vision som presenteras av Stockholms stad. Genom en kvalitativ metod granskas hur modern stadsplanering är tänkt att påverka människor som passerar och vistas vid Slussen. LÄS MER