Sökning: "i livets slutskede demens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden i livets slutskede demens.

 1. 1. Vårdpersonalens erfarenheter av och attityder till att vårda personer med demenssjukdom i livets slutskede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Nilson; [2021]
  Nyckelord :Demens; Palliativ vård; Personcentrerad vård; Vård i livets slut;

  Sammanfattning : Demens är samlingsnamn för ett flertal sjukdomar och idag lever ca 130 000 – 150 000 personer med diagnosticerad demenssjukdom i Sverige. Vården av personer med demenssjukdom i livets slutskede försvåras av den kognitiva nedsättning som sjukdomen innebär med påverkan på personens kommunikationsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Skattningsinstrument för bedömning av symtom vid livets slutskede för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Borman; Erika Dahlberg; [2019-08-01]
  Nyckelord :Demenssjukdom; palliativ vård; symtombedömning; skattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demenssjukdom har konstaterats få sämre vård vid livets slut än vissa andra befolkningsgrupper. Detta trots Socialstyrelsens mål att alla, oavsett diagnos, ska erbju-das en god och personcentrerad palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals erfarenheter av patienter med demenssjukdom som vårdas palliativt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Adolfsson Blomqvist; Emmy Strömsén; [2017]
  Nyckelord :Dementia; Palliative care; Nursing staffs experiences; 6 S:s; Demens; Palliativ vård; Vårdpersonals upplevelser; De 6 s:n;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många äldre personer drabbas av olika former av demenssjukdomar. Om personerna inte drabbas av annan dödlig sjukdom kommer demenssjukdomen i sig slutligen leda till döden. LÄS MER

 4. 4. Vård i livets slut av personer med demens. Personal och anhörigas upplevelse av given vård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Fremén; [2013]
  Nyckelord :dementia; palliative care; attitudes and experience.; demens; palliativ vård; attityder och upplevelser.;

  Sammanfattning : Palliativt förhållningssätt kännetecknas av helhetssyn av människan och uppnås genom stöttning av individen att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut oavsett diagnos eller ålder.Demens är en sjukdom som är svårt handikappande för den som drabbas och för de anhöriga är sjukdomen förödande. LÄS MER

 5. 5. Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar - En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Fredrik Fäldth; [2012]
  Nyckelord :åldrande; intellektuella funktionsnedsättningar; pension; sorg; policy; kvarboende;

  Sammanfattning : Syfte: Genomförandet av en litteraturöversikt inom området åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar syftar till att ge en övergripande bild, ur ett socialt perspektiv, om hur äldre människors med intellektuella funktionsnedsättningar livssituationer kan se ut. Vidare att identifiera eventuella luckor eller behov av forskning. LÄS MER