Sökning: "i och me mead"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden i och me mead.

 1. 1. Parasport; En väg till gemenskap, förbättrad hälsa och stärkt identitetsuppfattning : En kvalitativ studie om parasportens betydelse för individen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carola Nilsson; Hanna Kjellberg; [2016]
  Nyckelord :Parasport; disability; norm; identity; health; Parasport; funktionshinder; normer; identitet; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka individens upplevda effekter av parasporten ur individ-, samhälls- och hälsoperspektiv. Undersökningen bygger på sex intervjuer med ungdomar upp till 25 år som utövar någon form av parasport samt en intervju med en tränare av ett parasportlag. Den intervjun har vi använt till bakgrundsintervju. LÄS MER

 2. 2. Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter- Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Hansson; [2016]
  Nyckelord :HVB; NPF; Skolveckohem; scaffolding; Vygotskij; relational perspective; relationellt förhållningssätt; specialpedagogik; specialundervisning; special education; hemmasittare; rutiner;

  Sammanfattning : Abstrakt Hansson, Jenny (2016) "Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter" - Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem Syftet med denna studie är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv bidra med kunskap och öka förståelsen för hur före detta elever på ett Skolveckohem med integrerad skola, uppfattade sin skolgång. Syftet är vidare att få elevers egna berättelser om skolans arbetsmetoder och undervisning bidragit till deras eventuellt vidare studier. LÄS MER

 3. 3. Att skapa livshistoria : En analys av dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Louise Hanka; [2014]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; livshistoria; Mead; förskola;

  Sammanfattning : Med den nya läroplanen har dokumentationskravet stärkts (skolverket, 2010a). Skolverket har sedan läroplanen för förskolan kom 1998 rekommenderat verktyget ”pedagogisk dokumentation” (Emilson & Pramling Samuelsson 2014). LÄS MER

 4. 4. Svåra samtal : En sociologisk studie om ledares erfarenheter av svåra samtal i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Lillqvist; Malin Gillström; [2014]
  Nyckelord :Difficult conversations; role-taking theory; impression management; leadership; distancing; communication.; Svåra samtal; rollövertagande; intrycksstyrning; ledarskap; distansering; kommunikation;

  Sammanfattning : This qualitative study is aimed to explore the leaders’ experiences of difficult conversations in their work. We have examined if they take on a different role during the difficult conversations and how communication can affect their leadership during the conversation. LÄS MER

 5. 5. Kritik i arbetet - varför så negativt? : En socialpsykologisk studie om kritikens betydelse för sociala relationer i ett lärarlag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emilia Svenmyr; Jonas Sjölund; [2012]
  Nyckelord :Critique; social relations; influence; social bonds; well-being; communication; Kritik; sociala relationer; påverkan; sociala band; kommunikation; välbefinnande;

  Sammanfattning : Kritik är ett begrepp som inte har fått lika stort utrymme som feedback i forskning om sociala relationer. Den här studien visar på dess betydelse för relationer mellan lärare på en gymnasieskola. LÄS MER