Sökning: "iCBT"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet iCBT.

 1. 1. Fungerar begränsningar i sovtid för patienter som genomgår kognitiv beteendeterapi mot insomni som exponering mot oro att sova för lite? : En kvantitativ studie på patienter som genomgår internetbehandling mot insomni.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Philip Larsson; Peter Landbris; [2018]
  Nyckelord :Internet-based Cognitive Behavioral Therapy; ICBT; CBT; Sleep restriction; Sleep compression; Insomnia; Exposure; Worry; Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi; KBT-i; KBT; Sömnrestriktion; Sömnkomprimering; Insomni; Exponering; Oro.;

  Sammanfattning : Sömnsvårigheter inklusive insomni är ett utbrett problem för stora delar av befolkningen. Personer med insomni tenderar att oroa sig över sin sömn och har dysfunktionella antaganden kring sömnbristens konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av en behandlingsspecifik följsamhetsskala vid internetförmedlad KBT : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Erik Bergqvist; Gustav Tyrell; [2018]
  Nyckelord :Adherence; internet-based cognitive behavioural therapy; ICBT; rating scale; panic disorder; Följsamhet; internetförmedlad kognitiv beteendeterapi; IKBT; skattningsskala; paniksyndrom;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att vidareutveckla en behandlingsspecifik följsamhetsskala för paniksyndrom vid internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Studiens frågeställningar var 1) uppnår skalan tillräcklig interbedömarreliabilitet, 2) finns det ett samband mellan skalan och det tidigare använda följsamhetsmåttet antalet genomförda moduler, och 3) finns det ett samband mellan skalan och behandlingsutfallet. LÄS MER

 3. 3. Implementering av IKBT : En intervjustudie om internetbehandlares erfarenheter av implementering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johannes Westman; Axel Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :E-health; ICBT; Internet-based therapy; Implementation; Normalization Process Theory; Thematic Analysis.; E-hälsa; IKBT; Internetbehandling; Internetbaserad terapi; Implementering; Normalization Process Theory; Tematisk analys.;

  Sammanfattning : Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för olika former av psykisk ohälsa har presenterats som ett alternativ till traditionell samtalsbehandling baserat på forskning från det senaste decenniet. Trots klinisk relevans och flera fördelar för patienter och behandlare går implementeringen långsamt i flera europeiska länder. LÄS MER

 4. 4. Prediktion av behandlingsutfall 3 år efter avslutad internetbehandling mot insomni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Leonard Fältström; Donny Glimmefors; [2018]
  Nyckelord :Insomnia; iCBT; Prediction; 36-Month-follow-up; Explorative; Regression; Insomni; iKBT; prediktion; 36-månadersuppföljning; explorativ; regression;

  Sammanfattning : Internetbaserad KBT är en behandlingsform som har visat god effekt vid insomni. Vården av personer med insomni skulle dock kunna förbättras av mer kunskap om faktorer som påverkar utfall på lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och dess tillämpning i ett internetbehandlingsprogram

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Tropp; Kamilla Brenje; [2017]
  Nyckelord :Computer based therapy: Physical activity: Depression; Internetbehandling: Fysisk aktivitet: Depression;

  Sammanfattning : Depression är en global sjukdom och miljoner människor i världen är drabbade. Socialstyrelsen rekommenderar bland annat kognitiv beteende terapi (KBT) vid depressionsbehandling, och internetbaserad KBT (iKBT) blir allt mer vanligt. LÄS MER