Sökning: "iStress"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet iStress.

 1. 1. Att erfara återhämtning genom återhämtningserfarenheter : En randomiserad kontrollerad studie av fem veckors deltagande i ett internetadministrerat och väglett återhämtningsträningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Annakarin Häggman; Elin Videsäter; [2018]
  Nyckelord :Återhämtning; återhämtningserfarenhet; upplevd stress; livskvalitet; arbetsrelaterad stress; stressrelaterad ohälsa; REQ; BBQ; KBT; iKBT; internetbehandling; återhämtningsträningsprogram; stressintervention; iStress;

  Sammanfattning : Genom en randomiserad kontrollerad design undersöktes om ett fem veckors deltagande i ett KBT-baserat, väglett och internetadministrerat återhämtningsträningsprogram kan förändra återhämtningserfarenheter, upplevd stress och/eller livskvalitet hos arbetande individer med begynnande till lindrig stress. Totalt inkluderades 69 deltagare, vilka randomiserades till antingen interventionsgrupp (n=35) eller väntelista (n=34). LÄS MER

 2. 2. Självmedkänsla och stress : En kvantitativ enkätstudie om ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Drake af Hagelsrum; Per Krantz; [2017]
  Nyckelord :Self-compassion; perceived stress; adolescents; adolescence; Självmedkänsla; upplevd stress; ungdomar; ungdomstiden;

  Sammanfattning : Den aktuella studien syftade till att undersöka sambandet mellan självmedkänsla ochgenerell, upplevd stress hos svenska ungdomar, 15-19 år. Förutom att undersökaovanstående fråga undersöktes även hur väl självmedkänsla predicerade generell,upplevd stress i samma stickprov, när effekten av ålder och kön kontrollerades för. LÄS MER

 3. 3. En friare fritid? : Effekterna av ett in­ternetbaserat stresshanteringsprogram på återhämtning under ledig tid

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maurits Gerhardsson; [2017]
  Nyckelord :Stress; utmattning; anpassningsstörning; utmattningssyndrom; återhämtning; återhämtningserfarenheter; stresshanteringsprogram; internetbaserad KBT; iKBT; iStress;

  Sammanfattning : I uppsatsen användes en randomiserad kontrollerad design för att undersöka om återhämtningserfarenheter förändras efter tio veckors deltagande i ett internetadministrerat stresshanteringsprogram, baserat på KBT. Resultat av tidigare forskning har visat att stressinterventioner har potential att förändra återhämtningserfarenheter som de mäts i REQ (the Recovery Experiences Questionnaire). LÄS MER