Sökning: "iasb ramverk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden iasb ramverk.

 1. 1. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nina Andersson Josefsson; Jessika Sjörén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; K3; revenue recognition; revenue; stakeholder perspective; income tax; dividend; financial ratios; disclosures; qualitative characteristic; RFR 2; IFRS 15; K3; intäktsredovisning; intäkter; intressentperspektiv; inkomstbeskattning; utdelning; nyckeltal; upplysningar; kvalitativa egenskaper;

  Sammanfattning : Intäkter är en väsentlig del av redovisningen och används för att fastställa de finansiella resultaten. Det är även ett betydelsefullt mått för intressenter som använder intäktsredovisningen för att bedöma företags finansiella prestation. År 2002 påbörjade IASB ett projekt för att utveckla en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningsprövning av goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Dahl; Karl Gottfridsson; Anders Svensson; [2014]
  Nyckelord :Diskonteringsränta; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Positiv redovisningsteori; Goodwill; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och undersöka hur nedskrivningsprövning av goodwill i enlighet med IAS 36 har gått till och redovisats i fem goodwillintensiva börsnoterade koncerner under perioden 2005 - 2013. Metod: Uppsatsen är utformad som en fallstudie med kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Leasing : Intressenternas makt i IASBs normgivningsprocess

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elin Skönvall; Linnea Martinger Storme; [2014]
  Nyckelord :Leasing; IASB; intressenter; normgivningsprocess; Leasing; IASB; stakeholders; power; standard process; egenmakt;

  Sammanfattning : Det normgivande organet IASBs konsultation med allmänheten utgör en viktig del i normgivningsprocessen. Det pågående projektet av en ny standard för leasingredovisning, som skall ersätta IAS 17, har erhållit stor uppmärksamhet. År 2009 publicerade IASB ett diskussionsunderlag tillsammans med FASB. LÄS MER

 4. 4. K3 och IFRS for SMEs : En komparativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Isabell Grönbäck; Lisa Henningsson; [2012]
  Nyckelord :BFN; K-projektet; K3; IASB; IFRS for SMEs; harmonisering; jämförbarhet;

  Sammanfattning : År 2004 beslutade BFN att inleda en ny inriktning i sitt normgivningsarbete som kom att benämnas K-projektet. Detta projekt innefattar fyra särskilda ramverk som inkluderar kategorierna K1-K4. LÄS MER

 5. 5. Specificering av identifierade immateriella tillgångar : Utvecklingen sedan IAS/IFRS infördes

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marcus Wetterholm; Lars-Bertil Flood; [2009]
  Nyckelord :Intangible assets; IAS 38; IFRS 3; IAS 36; IASB; Large-Cap; Development; Annual report; Business combinations.; Redovisning; Immateriella tillgångar; IAS 38; IFRS 3; IAS 36; IASB; Large-Cap; utveckling; årsredovisning; rörelseförvärv; God redovisningssed;

  Sammanfattning : Problemformulering Svenska företag som från år 2005 redovisar enligt IAS/IFRS ska i högre utsträckning än tidigare fördela det överpris som betalas vid företagsförvärv på de tillgångar som förvärvas. Tidigare studier har efter införandet mätt var tillgångarna tar vägen vid rörelseförvärv. LÄS MER