Sökning: "icke finansiella nyckeltal som styrmått"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden icke finansiella nyckeltal som styrmått.

 1. 1. Styrning - En form av jonglering? : En studie av styrningen inom Handelsbanken och Nordea

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Holm; [2015]
  Nyckelord :Styrprocess; Styrverktyg; Styrmått; Nyckeltal; Storbank; Finansiella mått; Icke-finansiella mått; Värdeorienterad styrning; Kostnadsorienterad styrning; Benchmarking;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom begreppen styrprocess, styrverktyg och styrmått försöka skapa en förståelse för hur styrningen skiljer sig åt mellan Nordea och Handelsbanken för att identifiera eventuella skillnader mellan bankerna.   Metod: Denna studie har ett hermeneutiskt inslag och genomförs med hjälp av en kvalitativ arbetsmetod samt en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Kriterier för prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Markus Holmgren; Shiva Loghmani; [2012]
  Nyckelord :Prestationsmått; nyckeltal; KPI; SMART; styrmått;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse och kunskap gällande de kriterier som skapar relevanta prestationsmått och som används i vinstdrivande företag. Vidare är syftet att undersöka om tidigare forskares föreslagna kriterier för prestationsmått uppfylls och om dessa kriterier är tillräckligt relevanta. LÄS MER

 3. 3. Hur synliggör en kunskapsorganisation dess viktigaste resurs – kompetent personal? : En studie av Läkemedelsverkets medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Edman; Lill Norström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Vi har studerat kompetensförsörjningsperspektivet i Läkemedelsverkets (LVs) nyligen införda styrkort.Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen för hur en kunskapsorganisation utarbetar ett balanserat styrkort samt vilka faktorer som påverkar vid val av mätmetoder så att den viktigaste resursen kompetens fångas av lämpliga framgångsfaktorer och styrmått. LÄS MER