Sökning: "icke-binära subjekt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden icke-binära subjekt.

  1. 1. Outside of the Binary : En undersökning av det diskursiva utrymmet för icke-binära subjekt i lambda nordicas utgivning

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

    Författare :Tove Odland; [2016]
    Nyckelord :trans*; icke-binära subjekt; lambda nordica; tvåkönsnormen; diskursteori;

    Sammanfattning : I denna uppsats görs en undersökning av tidskriften lambda nordica (1989-2016) och det diskursiva utrymme för icke-binära subjekt som skapas i denna. lambda nordica är en vetenskaplig tidskrift som har haft inriktning först mot homosexualitetsstudier och senare mot queerteori och HLBTQ-studier. LÄS MER