Sökning: "icke-dualism"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet icke-dualism.

 1. 1. Personlig utveckling eller personlig avveckling? : En diskursanalytisk, fenomenologisk studie av Sri Nisargadatta Maharajs lära samt Abraham Maslows idéer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Robert Häggblad; [2021]
  Nyckelord :personlig utveckling; personlig avveckling; självaktualisering; humanistisk psykologi; advaita vedanta; icke-dualism; abraham maslow; nisargadatta maharaj;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka området personlig utveckling samt personlig avveckling utifrån Sri Nisargadatta Maharajs lära och Abraham Maslows idéer. Frågeställningarna på området var: Är personlig utveckling och personlig avveckling motsatta eller identiska företeelser? Vilka likheter och skillnader finns hos Maharaj och hos Maslow? Vad har språket och dess användning för roll vid en jämförelse av dessa personers texter? De avgränsningar som gjordes för att undersöka området var att välja rörelserna humanistisk psykologi och advaita vedanta eftersom de upplevdes representera detta område på ett centralt sätt. LÄS MER

 2. 2. Stadens interna och externa samutveckling: ett icke-dualistiskt perspektiv på problemet hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Shawky Sharif; Johan Lindström; [2011]
  Nyckelord :Stadsutveckling; stadsplanering; hållbar utveckling; stad; metafor; självorganisation; icke-dualism; integral teori; integral filosofi; teori U; heuristik; doxologi; system teori; komplexitetsteori; kaosteori; urban teori; rum; ontologisk pluralism; bricoleur; bricolage; filosofi; kontinental filosofi;

  Sammanfattning : Vi har sett ett behov av att lyfta fram tillvaratagandet av människors potential som en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Med bakgrund i en doxologisk kunskapssyn har vi intagit rollen som bricoleurer, där vi utifrån ett heuristiskt angreppssätt och ett pragmatiskt användande av teori-U, eklektiskt hanterat teorier från olika forskningsfält. LÄS MER

 3. 3. Projektionsmekanismer i En kurs i mirakler (A Course in Miracles) : en jämförelse med jungiansk psykologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sina Sabbagh; [2008]
  Nyckelord :A Course in Miracles; jungiansk psykologi; skuldkänslor; enhet; ego; Den Helige Ande; Gud; Jesus; perception; separation; rädsla; kärlek; projektion; en kurs i mirakler; förlåtelse; icke-dualism; C. G. Jung; advaita; metafysik; etthet;

  Sammanfattning : Mirakelkursen är ett verk som definierar orsaken till projektion som skulden över tron att man har separerat sig från Gud eller Ettheten. Det ingår i Etthetens karaktär att detta är omöjligt att göra. Helandet av denna skuld tar bort orsaken till projektionerna och den verkliga världen uppenbarar sig. LÄS MER