Sökning: "icke-formellt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden icke-formellt lärande.

 1. 1. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Vanligaste utflykten för fritidshemmet? - faktorerna bakom valen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Belinda Lundström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :erfarenhetsbaserat lärande; formellt lärande; fritidshem; icke-formellt lärande; informellt lärande; utflykt; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Utflykter är tillfällen då elever kan få uppleva olika miljöer och sammanhang. Denna studie vill undersöka vilka faktorer som enligt fritidshemslärare kan påverka när fritidshem väljer att göra olika utflykter. LÄS MER

 3. 3. Synliggörande av lärande i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Alm; Sebastian Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Synliggörande; Fritidslärare; Fritidspedagog;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidslärare beskriver lärandet som sker på fritidshemmet och om och i så fall hur de arbetar för att synliggöra det lärandet. Vi har utgått ifrån Jensens (2011a:b) definitioner av olika former av lärande, då respondenterna i vår empiri använde sig av olika begrepp för samma fenomen. LÄS MER

 4. 4. ''Vi är som tusenkonstnärer'' : En kvalitativ studie om kompetensutveckling och lärande inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annika Wilbaste Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling och lärande är nödvändigt inom såväl äldreomsorgen som inom vilken organisation som helst, detta då tillgång till kompetensutveckling och lärande kan öka såväl arbetsglädjen som känslan av att man utför ett kvalitativt säkert arbete.Undersköterskor inom den kommunala äldreomsorgen tenderar att arbeta under stressfyllda arbetsförhållanden där tid till reflektion, tillräcklig kunskap och socialt stöd från såväl ledning som arbetskollegori många fall kan vara bristande. LÄS MER

 5. 5. Lärandet om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och arbetsmiljöarbete : - En kvalitativ studie om personalvetares uppfattning om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Ringström; Jessica Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Work environment management; psychosocial work environment; poor work-related mental health; lifelong learning; Arbetsmiljöarbete; psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; livslångt lärande;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to bring knowledge about human resources specialists perception and experiences of poor work-related mental health through different channels of learning, how they feel that work environment management is visible and how they get involved in it in organizations. This work environment management is largely regulated by the Work Environment Act, which was undergoing a correction in 2016. LÄS MER