Sökning: "icke-heterosexualitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet icke-heterosexualitet.

 1. 1. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
  Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER

 2. 2. En normkritisk gransning av ett läromedel inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erik Lantz; Katarina Magnusson; [2018]
  Nyckelord :heteronormativ; heteronormen; queerteori; läromedel; litteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning heteronormen är rådande i ett läromedel i svenskämnet. Detta har undersökts genom att kritiskt granska hur sexuell läggning framställs i, av oss, utvalt läromedel. Vi har valt att använda oss av kvantitativ analys samt kvalitativ analys. LÄS MER

 3. 3. Penisar och könsöppningar : Konstruktioner av kön och sexualitet i läroböcker i biologi 1958-2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Grundskolans senare år; biologi; sex och samlevnad; genus; sexualitet; heteronormen. 
;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga vilka delkonstruktioner av kön och sexualitet som elever i årskurs 7-9 har mött i läromedel i biologi, och mer specifikt de kapitel som handlar om sex och samlevnad. Vidare har studien syftat till att undersöka hur dessa beskrivningar av konstruktioner av kön och sexualitet har förändrats historiskt, med start 1958 för att avslutas år 2013. LÄS MER

 4. 4. Något annat än hetero -En studie om kvinnor som bryter mot heteronormen i Mumbai

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Salomonsson; Marie Wentzel; [2010]
  Nyckelord :Kvinnor; Sexualitet; Indien; Heteronorm; icke heterosexualitet ;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att få insikt i hur det kan vara att som kvinna bryta från den obligatoriska heterosexualiteten i en specifik kontext i Indien, nämligen Mumbai. Vi har under vår fältstudie i Mumbai intervjuat 9 personer. LÄS MER

 5. 5. Homo, gay, flata - är inte det samma sak? En diskursanalytisk intervjustudie med icke-heterosexuella kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Torun Jansson; Tove Lundberg; [2007]
  Nyckelord :sexuell läggning; sexuell identitet; sexual orientation; sexual identity; sexuality; sexualitet; psychology; psykologi; non-heterosexuality; lesbisk; lesbian; kvinnor; icke-heterosexualitet; homosexuality; homosexualitet; discourse analysis; diskursanalys; bisexualitet; bisexuality; socialkonstruktionism; social constructionism; women; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based upon theories founded on social constructionism, and criticism raised against these theories, this study aims to present a more complex perspective on non-heterosexuality from what has earlier been presented in Swedish lesbian, gay, bisexuality and transsexuality research. Fourteen semi-structured interviews with non-heterosexual women were analyzed using a discourse analytic approach. LÄS MER