Sökning: "icke-västerländsk litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden icke-västerländsk litteratur.

 1. 1. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER

 2. 2. "En stor skatt som vi liksom inte ger våra elever tillgång till": Svensklärare och svensklärarstudenter om icke-västerländsk litteratur i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Göstasson; [2020]
  Nyckelord :Literature; Non-Western literature; Canon; Upper secondary school teachers; Citizen of the world; Education; Globalization.; Litteratur; icke-västerländsk litteratur; kanon; gymnasielärare; världsmedborgare; undervisning; globalisering.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att, utifrån intervjuer med fyra gymnasielärare i svenska och fyra svensklärarstudenter, undersöka deras syn på och erfarenheter av icke-västerländsk litteratur i svenskundervisningen samt hur de resonerar vid litteraturval. Utifrån Martha C. LÄS MER

 3. 3. Ge megafonen till andra författare. Icke-västerländska författare ska höras i klassrummet : En kvalitativ studie om svenskläraresskönlitterära val

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sadia Harnafi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om svensklärare i årskurs 7-9väljer icke-västerländska författare vid val av skönlitteratur. Även om det finns ett bakomliggande motiv till deras skönlitterära val kommer studien även att fokusera på hurvalet avicke-västerländsk litteratur kan bidra till ett mer vidgat perspektiv i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Vidga vyerna! : Om kulturella kontexter i SVA-lärares litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Brinkemar Ronja; [2019]
  Nyckelord :litteraturundervisning i svenska som andraspråk; SVA-lärares val av litteratur; icke-västerländsk litteratur; klassiker; kanon; allmänmänsklighet; kulturell kontext; vidga vyer; spegla elevers erfarenheter; lärarutbildningen i svenska som andraspråk; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Skolans litteraturundervisning är normerande för att markera vilka kulturers litteratur som har högst status, men har samtidigt en potential att låta elever få ta del av olika kulturers perspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på litteraturundervisningens kulturella kontexter inom ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Syns inte finns inte? : En undersökning om hur minoriteter och mångkulturalitet synliggörs i lärares skönlitteraturval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Nawaz; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; centralt innehåll; svensklärare; gymnasial utbildning; minoritetsgrupper; mi-noriteter; icke-västerländsk litteratur; icke-västerländska författare; internationella författar-skap; svenska författarskap; mångkultur; interkultur;

  Sammanfattning : Minoritetsgrupper har fått allt större uppmärksamhet i samhället, likaså har diskussioner om diskriminering på grund av hudfärg, etnisk eller kulturell bakgrund och jämlikhet fått större plats i media. Dock visar statistiken på att hatbrotten och diskrimineringen mot dessa människor ökat i Sverige. LÄS MER