Sökning: "icke-västerländska författare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden icke-västerländska författare.

 1. 1. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER

 2. 2. Vem, vad, varför? : En läromedelsanalys om förekomsten av icke-västerländska skönlitterära författarskap och deras funktion i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Åberg; Sophie Tidén; [2021]
  Nyckelord :eurocentrism; gymnasiet; icke-västerländska författare; kanon; läromedelsanalys och svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur läromedel i svenska på gymnasiet ger möjligheter att bemöta läroplanens krav kring kulturell mångfald i samband med undervisning om och läsning av skönlitteratur. Metoderna som har använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. LÄS MER

 3. 3. Vilka är det som syns i läromedlen? : Läromedelsanalys om etnisk mångfald och representation i läromedel i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Jansson; Rita Merza; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; etnicitet; representation; svenska; västerländsk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om etnisk representation i läromedel i svenska för årskurs 5. För att uppnå syftet tar studien utgångspunkt i Stuart Halls (1992) representationsteori samt Edward Saids (1993) teori om orientalism. LÄS MER

 4. 4. Ge megafonen till andra författare. Icke-västerländska författare ska höras i klassrummet : En kvalitativ studie om svenskläraresskönlitterära val

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sadia Harnafi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om svensklärare i årskurs 7-9väljer icke-västerländska författare vid val av skönlitteratur. Även om det finns ett bakomliggande motiv till deras skönlitterära val kommer studien även att fokusera på hurvalet avicke-västerländsk litteratur kan bidra till ett mer vidgat perspektiv i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. En analys av representationen av kön och etnicitet i läroböcker i ämnet svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amy Roxburgh; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; läromedelsanalys; skönlitterära författare; litterär kanon; isärhållandet logik; normtänkandets logik; postkolonialt perspektiv; De Andra ; diskursiva praktiker; kön; etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om läroböcker utgivna efter Gy11s införande var mer jämställda, än läroböcker utgivna innan Gy11, vad gäller förekomsten av kvinnliga och manliga europeiska och utomeuropeiska författare. Med grund i några av Skolverkets (2011) riktlinjer och värden och med utgångspunkter i genusteori, postkolonialt perspektiv samt diskursanalys räknades förekomsten av kvinnliga respektive manliga europeiska och utomeuropeiska författare såväl som vilket utrymme respektive grupp fick. LÄS MER