Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Är FN-stadgans principer förhandlingsbara?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

    Författare :Tove Berleen; [2004]
    Nyckelord :Folkrätt FN-stadgan; Mänskliga Rättigheter Terrorism;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida betydelsen av FN-stadgans centrala principer angående våldsanvändning, artikel 2(4), 2(7) och 51, kan förändras i och med staters agerande och isåfall på vilket sätt. Uppsatsen innehåller en teoretisk genomgång av icke-våldsprincipen och självförsvarsrätten. LÄS MER