Sökning: "ickekonfessionell"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ickekonfessionell.

 1. 1. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 2. 2. En ickekonfessionell skola med kristen tradition och västerländsk humanism : En kvalitativ studie om lärares och rektorers förhållningssätt till en ickekonfessionell undervisning som samtidigt vilar på en kristen tradition och västerländsk humanism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Martina Langelaar; Kleregård Hanna; [2018]
  Nyckelord :Ickekonfessionell; kristen tradition; västerländsk humanism; mångkulturella klassrum; religionsundervisning; pragmatism.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare och rektorer förhåller sig till att skolan är ickekonfessionell men samtidigt vilar  på en kristen tradition och västerländsk humanism. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att den etik skolan ska utgå från är en kristen tradition och västerländsk humanism. LÄS MER

 3. 3. Religionsfrihet i det svenska skolväsendet : En undersökning av 1 kap. 6-7 §§ skollag (2010:800) och skolpersonals förhållande till kravet på ickekonfessionell utbildning och undervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :religionsfrihet; skola; skolväsende; svensk skola; skollagen; europakonventionen; konfessionellt innehåll; icke-konfessionell; utbildning; undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vi bestämmer över vårt barns utbildning : En systematisk litteraturstudie gällande bestämmanderätten till barns utbildning och förflyttningen till friskolor

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Christopher Hall; Patrik Granberg; [2011]
  Nyckelord :kultur; skola;

  Sammanfattning : ABSTRACT Denna studie behandlar problematiken gällande vem som bör ha det yttersta ansvaret för barns utbildning: skolan eller föräldrarna. Forskning visar att föräldrars önskan om befrielse från specifika undervisningsinslag för sina barn är ett växande faktum. Denna önskan bemöts emellertid med skepsis från Skolverkets håll. LÄS MER