Sökning: "ida åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ida åberg.

 1. 1. Lek och relationsskapande : Pedagogers syn och tankar kring lek och relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ida Svensson; Mikaela Svensson; Jennie Åberg; [2018]
  Nyckelord :Gemenskap; Förskola; Lek; Lärande; Relationer; Socialt samspel; Tillhörighet; Trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger talar om och beskriver sina tankar kring leken som relationsskapande samt hur de tänker kring hur lek och relationer kan inverka på trygghet, gemenskap och tillhörighet i förskolans verksamhet.För att skapa en större förståelse utifrån syftet har studien utgått ifrån följande frågeställningar: • Hur beskriver pedagogerna att lek kan användas för att främja relationsskapande? • Vilken inverkan anser pedagogerna att relationer kan ha för trygghet och det sociala samspelet? Studien grundas i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma pedagoger som arbetar med barn i åldern ett till tre år, samt en pedagog som arbetar med barn i åldern tre till fem år. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet - ett eget val? : En enkätstudie om vad som påverkar ungdomars fysiska aktivitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anja Korhonen; Ida Åberg Zingmark; [2016]
  Nyckelord :Cultural capital; Educational capital; Habitus; Logics; Physical activity; Sporting Capital; Socio-economic background; Kulturellt kapital; utbildningskapital; Habitus; Logiker; Fysisk aktivitet; Idrottsligt kapital; Socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Physical inactivity is a growing concern among adolescents, which is the fundamental issue addressed in this study. The purpose of this study was to gain more knowledge about adolescents’ physical activity habits and the factors that influence physical activity. The study was based on a questionnaire consisting of 23 questions. LÄS MER

 3. 3. “Det stödet fick mig upp ur träsket” - En kvalitativ studie om ungdomars erfarenheter av stöd från arbetsmarknadsinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Åberg; Anna Örn; [2014-09-09]
  Nyckelord :Ungdomar; ungdomsarbetslöshet; arbetsmarknadsinsatser; stöd.;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslöshet utgör ett problem i dagens samhälle som kan medföra allvarliga och varaktiga konsekvenser för den enskilde och samhället, både på kort och på lång sikt. Arbetsmarknadspolitiska insatser syftar till att främja ungas etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden men kunskapen gällande dess resultat och effekter är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Förändringsmotstånd : Vad påverkar ledarens val av metoder för att hantera motstånd?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ida Clemensson Lindell; Patricia Åberg; [2014]
  Nyckelord :förändringsmotstånd; organisationsförändring; förändringsledning;

  Sammanfattning : Vid organisatoriska förändringar är det vanligt att motstånd uppstår vilket kan leda till försämrad implementering av förändringen. Ledaren har här en viktig roll men det råder delade meningar kring hur motstånd bäst bör hanteras. LÄS MER

 5. 5. ACTUA! : En utvärdering av ett internetbaserat självhjälpsprogram med beteendeaktivering för behandling av depression

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Åberg; Ida Johansson; [2013]
  Nyckelord :internet; internetbehandling; internetterapi; beteendeaktivering; självhjälpsprogram; depression; ångest; livskvalitet;

  Sammanfattning : Beteendeaktivering är en effektiv behandling vid depression. Forskningen är mer begränsad gällande effekten av internetadministrerad beteendeaktivering. Denna studie utvärderade således behandlingseffekten av två olika internetadministrerade självhjälpsprogram med terapeutstöd. LÄS MER