Sökning: "ideal inom vård"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ideal inom vård.

 1. 1. Barnmorskans upplevelser och uppfattningar av professionella, sociokulturella och hälsoekonomiska barriärer som hindrar kvinnor att bestämma över sin egen kropp. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Elin Hultman; Therese Skarp; [2018]
  Nyckelord :autonomy; barriers; health economic; midwife; professional; social and women; Autonomi; barnmorska; barriärer; hälsoekonomiska; kvinnor; professionella; självbestämmande och sociala.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och innefattar rätten att ta beslut gällande sin egen kropp och sin vård. Barnmorskan träffar och vårdar mestadels kvinnor i sitt arbete och har en viktig roll i att värna och främja kvinnors rätt. LÄS MER

 2. 2. HR – stödjande expertis eller ”mjuk polis” : Linjechefers upplevelser av stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linus Pihlsgård; Daniel Strandman; [2017]
  Nyckelord :linjechef; sjukvård; New Public Management; HR-transformation; relationell makt; chefsstöd; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur linjechefer inom offentlig sjukvård upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR samt hur organisatoriska omvandlingsprocesser såsom New Public Management (NPM) och HR-transformation (HRT) kan förstås utifrån ett relationellt makt- och styrningsperspektiv. Som teoretisk referensram används olika delar av Foucaults maktbegrepp och som analysverktyg styrningsteknikerna disciplinär övervakning, pastoral makt, styrningsrationalitet samt avancerad liberal styrning. LÄS MER

 3. 3. Att vara tillräcklig i en otillräcklig vård : En litteraturstudie om personcentrerad vård och sjuksköterskans prioriteringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marcus Svanberg; Isac Svantesson; [2017]
  Nyckelord :Nurse; nursing; priorities; person-centred care; Prioriteringar; personcentrerad vård; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kraven på hälso- och sjukvård växer i takt med den globala populationen. Forskning visar att behovet av vård ökar men att kvalitén på den blir allt lägre, vilket leder till en problematisering huruvida personcentrerad vård går att uppnå eller om det är en idealbild för vården. LÄS MER

 4. 4. Vi har ju gått för att vi älskar det här jobbet - En kvalitativ studie av barnmorskors kollektiva uppsägningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hugo Lidmark; Martina Sjöland Kozlovic; [2017]
  Nyckelord :Kollektiv inramning; barnmorska; vårdkonflikt; kollektiv identitet; motstånd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2016 sade ett stort antal barnmorskor upp sig kollektivt inom Region Skåne. Uppsägningarna var en protesthandling och del i en arbetsplatskonflikt som kretsade kring ökad återhämtning för att garantera barnmorskornas hälsa och patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. TRIAGE på akuten : hund och katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Larsson; [2015]
  Nyckelord :triage; hund; katt; nursing; emergency;

  Sammanfattning : Konceptet triage kom till redan på 1800-talet under Napoleons tid och används idag på akutmottagningar världen över. Triage är en kort fysisk undersökningen som är av stor betydelse för att kunna känna igen kritiskt sjuka patienter på ett snabbt och effektivt sätt så de som är i störst behov av vård behandlas först. LÄS MER