Sökning: "idealtyp"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet idealtyp.

 1. 1. "Om du ska kräva rättigheter så finns det ju skyldigheter" : lärarstudenters syn på politiskt deltagande och medborgarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Sebastian Abrahamsson; Daniel Cedenheim; [2019]
  Nyckelord :Political participation; citizenship; political activism; controversial subjects; Politiskt deltagande; medborgarskap; politisk aktivism; kontroversiella ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av modeller om medborgarskap undersöka blivande gymnasielärares syn på medborgarskap och politiskt deltagande i förhållande till sig själva och deras framtida elever. Studien berör blivande lärares föreställningar kring fyra områden; politiskt deltagande, medborgarskap, kontroversiella ämnen och politisk aktivism samt undersöker förväntningarna som de har på elever utifrån dessa fyra huvudpunkter. LÄS MER

 2. 2. Att ta pulsen på måendet : En kvalitativ studie av frekvent förekommande medarbetarundersökningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Stolt Olsson; [2019]
  Nyckelord :pulse survey; employee survey; employee engagement survey; job satisfaction; em-ployee satisfaction; workplace well-being; commitment; organizational misbehaviour; loyalty; power; self organization; collective work; medarbetarundersökning; mående; pulsade medarbetar¬undersökningar; nöjdhet; makt; organisatorisk olydnad; lojalitet; självorganisation; arbetarkollektiv; idealtyp;

  Sammanfattning : På många arbetsplatser genomförs medarbetarenkäter. Syftet är oftast att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön och att undersöka medarbetares trivsel och mående. Studien handlar om pulsade/frekventa varianter av medarbetar­undersökningar. LÄS MER

 3. 3. Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? En presumtiv effektstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Juliette Johlin; Johanna Levin; Izabella Jonsson; [2019]
  Nyckelord :revisorsprofession; auktoriserad revisor; professionalism; utbildningskrav; kompetens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? Seminariedatum: 2019/01/17 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (HP) Författare: Juliette Johlin, Izabella Jonsson, Johanna Levin Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: revisorsprofession, auktoriserad revisor, professionalism, utbildningskrav, kompetens Syfte: Syftet är att utifrån en idealtyp för en profession undersöka huruvida Revisorsinspektionens nya utbildningskrav för auktorisation kan förväntas påverka professionalismen inom revisorsyrket. Metod: För att besvara studiens syfte används remissyttranden och intervjusvar. LÄS MER

 4. 4. Strikingly feminine - En kritisk diskursanalys av genusbias inom historisk självskadeforskning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elsa Vega; Ami Larsen; Anna Skarler; [2019]
  Nyckelord :Genus; Genussystem; Hegemonisk maskulinitet; Kritisk diskursanalys; Självskada; Självskadebeteende;

  Sammanfattning : Den unga, ångestfyllda tonårsflickan som skär sig i armarna är en väletablerad kulturell figur. Så väletablerad att hon har en given och exklusiv plats inom forskningsfältet självskada, även om nya rön kontinuerligt läggs fram som beskriver en annan verklighet. LÄS MER

 5. 5. "Vad gör en demokrati demokratisk? Er definition av demokrati, tack". : Om demokratiteorin i gymnasieskolan genom läroplan, läromedel och lärare sedan 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Samuel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :maximalistisk demokrati; minimalistisk demokrati; demokratiundervisning; mänskliga rättigheter; kvalitativ studie; läroplan för gymnasieskolan; polyarki; elitdemokrati; democracy as human rights; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Här följer en kvalitativ tvärsnittsstudie genom metodtriangulering vilken undersöker och tar fasta på den maximalistiska demokratiteorin i läroplanen, fem läromedel och fyra intervjuer med samhällskunskapslärare. Detta sker analytiskt utifrån utgångspunkten i tre demokratiteoretiska idealtyper: Shumpeters elitdemokrati, Dahls polyarki samt Goodharts Democracy as Human Rights (DHR). LÄS MER