Sökning: "idealtyper"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet idealtyper.

 1. 1. Öppna data ur ett förvaltningsperspektiv - en studie om värdekonflikter i kommunal förvaltning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karen Nuldén; [2020-06-22]
  Nyckelord :Öppna data; Disruptiv teknologi; Värdekonflikter; Innovation; Byråkrati; Ambidexteritet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida värdekonflikter är en orsak till att Sverige ligger bakom andra länder i frågan om öppna data. Den potentiella konflikt som undersöks är mellan de yrkesgrupper som värdesätter skyddande av information i verksamheten och de yrkesgrupper som värdesätter att verksamheten utvecklar öppna data, samt hur dessa värden balanseras. LÄS MER

 2. 2. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 3. 3. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Starka vindar i skogen : hur utvecklingen av det nationella skogsprogrammet för skogspolitiken på nya vägar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tea Madunic Olsson; [2020]
  Nyckelord :skogspolitik; policy; governance; styrning; konflikt; ideologi;

  Sammanfattning : Sommaren 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Programmet fokuserade mer på bevarande av skogen och hållbarhet än tidigare policydokument inom skogssektorn. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering- En studie i hur en digitaliseringspolicy färdas samt hur den tolkas och översätts i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Marcus Heidlund; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; digital transformation; från policy till praktik; idealtyper; kritiska studier; offentlig sektor; policy enactment; vard och omsorg; välfärd.;

  Sammanfattning : Anledningar till att digitalisera en verksamhet eller organisation är många. Barcevičius et al., (2019) har visat i att det inom offentlig sektor handlar om att motivera digitalisering genom bland annat kostnadsbesparingar, kostnadseffektiviseringar och effektiva tjänsteleveranser. LÄS MER