Sökning: "idealtyper"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet idealtyper.

 1. 1. MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL: EN SÄKERHETSFRÅGA? En kvalitativ idéanalys avseende Europeiska unionens och Sveriges regerings förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sigmundsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; EU; Sverige; säkerhetsdimension; idealtyper; idéanalys; Sex trafficking; EU; Sweden; security dimension; ideal types; idea analysis;

  Sammanfattning : This thesis constitutes an idea analysis of sex trafficking as a security issue. The question is ifthe European union and Swedish government adopt a traditional state-centered perspective oran individual-centered perspective in the security dimension. LÄS MER

 2. 2. Den formbara medborgaren : En idéanalys av utbildningspolitiska idéer om medborgarrollen mellan 1962 till och med idag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rosen; [2021]
  Nyckelord :Education policies; Citizenship education; Ideal types of citizenship; Social citizenship; Liberalization of education; Utbildningspolitik; Medborgarfostran; Idealtyper av medborgarskap; Socialt medborgarskap; Liberalisering av utbildningspolitik;

  Sammanfattning : This thesis examines the political ideas of citizenship that can be found in Swedish education policies between 1962 and today. Furthermore, the thesis also examines how these ideas have changed over time. The material consist of four education policy bills that was adopted during the studied time period. LÄS MER

 3. 3. Har covid-19 påverkat Sveriges nation branding? : En kvalitativ studie om mottagarens upplevelse av Sveriges sammanlagda krishantering av covid-19 och dess påverkan på Sveriges nation branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Rutgersson; Sayna Oveisikian; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis management; Crisis communication; Nation branding; Perceptions and Ideal types.; Covid-19; Krishantering; Kriskommunikation; Nation Branding; Uppfattning och Idealtyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad kunskap om forskningsfälten kriskommunikation och nation branding. Vi intresserar oss för att undersöka mottagarens upplevelse av Sveriges hantering av covid-19 och om det kan komma att förändra människors uppfattningar om Sverige som nation och varumärke. LÄS MER

 4. 4. Öppna data ur ett förvaltningsperspektiv - en studie om värdekonflikter i kommunal förvaltning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karen Nuldén; [2020-06-22]
  Nyckelord :Öppna data; Disruptiv teknologi; Värdekonflikter; Innovation; Byråkrati; Ambidexteritet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida värdekonflikter är en orsak till att Sverige ligger bakom andra länder i frågan om öppna data. Den potentiella konflikt som undersöks är mellan de yrkesgrupper som värdesätter skyddande av information i verksamheten och de yrkesgrupper som värdesätter att verksamheten utvecklar öppna data, samt hur dessa värden balanseras. LÄS MER

 5. 5. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER