Sökning: "ideburen"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet ideburen.

 1. 1. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 2. 2. Samarbete eller samverkan, samtal eller dialog? : En kvalitativ studie av interaktionen mellancivilsamhällesorganisationer och kommunen inom socialthållbarhetsarbete i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Elinor Olsen; Paulina Stanley; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; collaboration; civil society organizations; sustainable city development; legitimacy; non-profit organizations; Social hållbarhet; samverkan; civilsamhällesorganisationer; hållbar stadsutveckling; legitimitet; idéburen sektor;

  Sammanfattning : Sektorsöverskridande samverkan har blivit ett allt viktigare inslag i organiseringen av offentlig service och i kommunalt hållbarhetsarbete. Denna uppsats studerar interaktionen mellan kommunen och civilsamhällesorganisationer inom fältet socialt hållbarhetsarbete i Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. Mellan deltagande och inflytande : En kritisk granskning av statens förhållningssätt till partnerskap i välfärden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Nazar; [2021]
  Nyckelord :IOP; idéburet offentliga partnerskap; partnerskap; välfärdsmarknad; upphandling; WPR;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur statens föreställningar om civilsamhällets roller i välfärden avspeglas i en offentlig utredning om idéburet offentliga partnerskap (IOP). Detta är särskilt intressant givet hur den tidigare civilsamhällesforskningen pekar på att staten alltmer värderar organisationer i det civila samhället likt aktörer på en marknad samtidigt som välfärdssystemen utvecklats på ett sätt som ignorerar organisationernas särart. LÄS MER

 4. 4. "Ett plus ett blir tre" : En kvalitativ studie av idéburet och offentligt partnerskap ur ett relationellt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Rebecca Rosenberg; Christine Cleyton Jørgensen; [2021]
  Nyckelord :Civil Society Public Partnership; Institutional logics. boundaries; power; Idéburet offentligt partnerskap; institutionella logiker; gränser; makt;

  Sammanfattning : Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av intresseorganisationen Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2010 som en partnerskapsmodell mellan idéburen ochoffentlig sektor. Partnerskapsmodellen bygger på en idé kring ömsesidig samverkan mellan den idéburna och offentliga organisationen. LÄS MER

 5. 5. Hur granskas eldsjälen? : Om kvalitet i idéburen social välfärdsverksamhet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emilia Klaar; [2021]
  Nyckelord :Kvalitet; idéburen välfärd; idéburen verksamhet; civilsamhället; socialt arbete; Idéburet Offentligt Partnerskap; IOP; Överenskommelsen; Weber; idealtyper; vetenskapsteori; Popper; kritisk rationalism;

  Sammanfattning : Rapporten syftar till att beskriva och problematisera kvalitet i idéburen, social välfärd. Ansatsen är att utmana antagandet att idéburen verksamhet drivs av goda intentioner och därför levererar omsorgstjänster av god kvalitet. Resultatet visar att idéburna organisationer erbjuds en särställning i välfärden tack vare sina särdrag. LÄS MER