Sökning: "identification"

Visar resultat 1 - 5 av 4350 uppsatser innehållade ordet identification.

 1. 1. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av egenvården hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Iich; Saryuna Zhamsaranova; [2023]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Nurse; Self-management; Experience; Diabetes typ 2; Sjuksköterska; Egenvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kroniska sjukdomen typ 2 diabetes är en sjukdom äldre och yngre insjuknar i och där allvarliga konsekvenser och höga kostnader för samhället medföljer. För att minska framtida komplikationer hjälper det att ta till sig egenvård och detta är möjligt med hjälp av en sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Män och kvinnors attityd till RFID-implantat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amy Redmo; [2023]
  Nyckelord :RFID-implants; gender differences; attitude; RFID-implantat; könsskillnader; attityd; RFID;

  Sammanfattning : I samband med den teknologiska utvecklingen har användningen av Radiofrekvensidentifiering (RFID) ökat. Tekniken kan ersätta bland annat betalkort och nycklar genom ett implantat i handen. LÄS MER

 4. 4. Sex som självskadebeteende i form av prostitution hos unga kvinnor i Sverige - En kvalitativ innehållsanalys utifrån fyra biografier om hur sex som självskadebeteende bättre kan förebyggas av professionella

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Denice Åkerblom; Johanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Sex as self-injury; prostitution; preventive social work; anxiety management; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a better understanding of sex as self-injury in the form of prostitution among young women. With a better understanding of this subject, hopefully, signs pointing at sex as self-injury can be identified earlier, which could lead to increased identification of women who live with these behaviors. LÄS MER

 5. 5. ”Våldet sker i det tysta, därför måste vi fråga om det” : Fysioterapeuters erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sara Hallerboij; Filippa Blomqvist; [2023]
  Nyckelord :Physiotherapy; intimate partner violence; identification; primary care; Fysioterapi; Våld I nära relation; Identifiering; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett av de större samhällsproblemen idag. Det finns i alla relationer, men kvinnor utsätts mer frekvent. När det gäller att synliggöra våldet mot utsatta kvinnor har hälso- och sjukvården en nyckelroll då många av dessa söker vård. LÄS MER