Sökning: "identitet frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden identitet frågeställningar.

 1. 1. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 2. 2. Teaterscenen som en politisk plattform : Rent och Book of Mormon som uttryck för det kulturella medborgarskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :William Aleman; [2020]
  Nyckelord :Musical theatre; identity; community; culture; citizenship; life politics; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Musikalernas inflytande på samhället: Hur Rent och Book of Mormon främjar kulturellt medborgarskap” är författad av William Aleman vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Det är en kulturanalys som undersöker medborgarens rätt till att synas, höras och erkännas som identitet eller community i offentligheten, vilket arbetet menar ligger till grund för det kulturella medborgarskapet. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråk : en skugga av svenskundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Karlsson Holmkvist; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Språk är det främsta redskapet vi har för att kommunicera, ett utvecklat språk skapar förutsättningar att utveckla identitet och förstå andra människor. Svenska som andraspråk ger elever som inte har svenska som modersmål chansen att lära sig att kommunicera med ett nytt språk och ger möjlighet till personlig utveckling. LÄS MER

 4. 4. Kulturskolelärares professionella lärande och utveckling : Ett individuellt, kollegialt och kollektivt projekt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Anna-Karin Hagström; [2020]
  Nyckelord :Kulturskola; aktionsforskning; communities of practice;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva och analysera hur kulturskolelärareuppfattar och formar sitt professionella lärande och utveckling i förhållande till elevernas undervisning. I studien har fokus legat på att studera en pågående aktionsforskningsprocess i form av lärares återkommande kollegiala samtal kring tankar, handlingar och erfarenheter av undervisningen i Kulturskolan. LÄS MER

 5. 5. Från legogubbar till legofigurer - En kvalitativ text- och bildanalys av Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viveka Kronquist; Maria Jönsson; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; förskola; jämställdhet; kunskapsutbildning; normer;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med examensarbetet är att studera på vilket sätt verksamma pedagoger förväntas leva upp till den reviderade läroplanen med hjälp av Skolverkets webbutbildning Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Digitalisering är nytt i förskolans läroplan, vilket pedagoger måste förhålla sig till, därför vill vi undersöka hur digitalisering förmedlas via Skolverkets webbutbildning samt hur digitalisering sätts i relation till jämställdhetsperspektivet. LÄS MER