Sökning: "identitet instagram"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden identitet instagram.

 1. 1. “Tänk om man kunde dofta genom telefonen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maya Tran; Josefin Mårtensson; Emily Hörstedt; [2021]
  Nyckelord :Instagram; influencers; influencer marketing; sensorical products; word-of-mouth.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Tänk om man kunde dofta genom telefonen” – En kvalitativ studie om influencer marketing av sensoriska produkter ur ett konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-14 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hörstedt Emily, Mårtensson Josefin, Tran Maya Handledare: Cerne Annette Nyckelord: Instagram, influencers, influencer marketing, sensoriska produkter, word-of-mouth. Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra till att försöka skapa en djupare förståelse inom kosmetikbranschen. LÄS MER

 2. 2. SHARENTING: ”MITT FLÖDE BESTÅR JU MESTADELS AV MITT BARN” - En kvalitativ intervjustudie som undersöker bakomliggande anledningar till att mammor delar bilder på sina barn på Instagram och Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabell Ahlström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Sharenting; Instagram; Facebook; uses and gratification; framställning; digital identitet; gemenskap; bekräftelse; tillhörighet; informationsdelning.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka vilka bakomliggande anledningar som gör att mammor väljer att publicera bilder på sina barn på Instagram och Facebook.Teori: Studien utgår från Uses and gratifications samt teorier kring framställning online. LÄS MER

 3. 3. It’s a man’s world - En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Morberg; Josefine Sandqvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :Maskulinitet; Sociala medier; Genus; Instagram; Identitet; Influencers; Hegemoni;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte ämnar att skapa en djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras samt reproduceras.Teori: Vår referensram utgår ifrån Connells Hegemoniska maskulinitet, Hirdmans Genusteori, Socialisation, Social Identitet, Maskulin homosocialitetMetod: En kvalitativ semiotisk bildanalys innehållande sju kända svenska profilers Instagramkonton. LÄS MER

 4. 4. Ni kallar det galenskap, vi kallar det vardag - hur etablerade stereotypa föreställningar av Malmö omförhandlas i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mia Hakim; [2020]
  Nyckelord :Stuart Hall; Representation; Stereotyper; Populärkultur; Ideologikritik; Malmö; Memesofmalmö;

  Sammanfattning : Studien ämnade analysera uttrycken för en malmöitisk identitet på Instagram-kontot Memesofmalmö samt vilka idéer som dessa grundar sig på vad det gäller Malmö som stad och människorna som bor där. Detta genomfördes genom att applicera ett teoretiskt ramverk som främst utformades utifrån Stuart Halls representations teori och definition av stereotyper och praktiken av stereotypisering. LÄS MER

 5. 5. Instagram and Millennials’ identity : Perceived ideal image on Instagram in relation to perceived real identity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jennifer Wang Kurtto; [2020]
  Nyckelord :Instagram; Self-discrepancy; Social comparison; Image and identity; Instagram; Själv-diskrepans; Social jämförelse; Image och identitet;

  Sammanfattning : Majority of millennials are daily users of Instagram and in conjunction with previous studies on Instagram displaying negative effects on psychological well-being, how individuals perceive their identity in relation to their Instagram use is interesting as it could be a part of how their psychological wellbeing is affected through use. Most previous research on Instagram and psychological well-being are general and based on quantitative methods. LÄS MER