Sökning: "identitetsförhandling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet identitetsförhandling.

 1. 1. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 2. 2. Vem blir jag här? : Synliggörande av vardagslitteracitet hos ensamkommande unga

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ina Alm; [2020]
  Nyckelord :discourse; unaccompanied minors; multilingual; identity; literacy; diskurs; ensamkommande unga; flerspråkighet; identitet; litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vardagslitteracitet hos ensamkommande unga asylsökandesom studerar på allmänkurs vid en folkhögskola. Deras studier bedrivs på grundskoleochgymnasienivå. Samtliga av de unga är asylsökande med tillfälligt uppehållstillståndvillkorat av deltagande i studier på gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. ”Går den kombinationen ihop? Alltså så finns det araber som är queer?” - en kvalitativ intervjustudie med ett queerfenomenologiskt perspektiv på queera arabers identitetsförhandling och identitetskonstruktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kenar Ahmad; [2017]
  Nyckelord :Identitetskonstruktion; identitetsförhandling; intersektionalitet; orientering; rasifiering; Vithet; queer; queera araber; queerfenomenologi; diaspora; Sara Ahmed; Judith Butler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur queeridentifierade araber förhandlar och konstruerar identiteter. Studien är kvalitativ och fokuserar på processen av identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner som äger rum i intersektionen av att rasifieras och en queer självidentifikation. LÄS MER

 4. 4. Att uttrycka sin identitet på Instagram : en studie om identitetsförhandling på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ricky Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Identitetsförhandling; Identitet; Instagram;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur identitet kan reproduceras genom Instagram. Studien utgår från kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem stycken unga vuxna studenter som använder Instagram i sin vardag. LÄS MER