Sökning: "identitetskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet identitetskapande.

 1. 1. ”Ni känner dem inte, varför bryr ni er?”. En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av influencers.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Rydh; Janina Larsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :influencer; unga vuxna; identitetskapande; mellanmänskliga interaktioner; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas syn på och upplevelsen av fenomenet influencers. Som en del av syftet vill vi få en förståelse av unga vuxnas upplevelser av fenomenet influencers som bidrar med en ökad kunskap som är av vikt i de professionellas arbete med unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. De studerar inte, men ändå lyckas de i skolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nathalie Alaeddine; Robin du; [2020]
  Nyckelord :pojkar; ansträngningskultur; identitetskapande; pluggkultur; maskulinitet; sociala normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur högskole- och universitetselever, i detta fall unga män, gick tillväga för att lyckas i skolan då det finns en tydlig trend att allt fler pojkar presterar sämre än flickor inom skolan. Studien syftar även till att undersöka de bakomliggande förväntningar och motivation respondenterna hade och upplevde. LÄS MER

 3. 3. Gestalta berättelsen om sig själv : En undersökning av identitetskapande genom hantverket

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Frida Wik; [2020]
  Nyckelord :möbelsnickeri; trä; hårarbete; hårarbeten; hantverk; formgivning; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en undersökning genom hantverket. Målet med arbetet är att hitta min hantverksidentitet och tänkbara yrkesroll vilket jag gör med stöd i arbetets utgångspunkter. LÄS MER

 4. 4. "Allt jag ville var att tillhöra något" : En kvalitativ studie om vägen in och ut ur kriminalitet, tillhörighet och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ida Palm; Elin Svinghammar; [2019]
  Nyckelord :Identity; desistance from crime; exit process; labelling; Identitetskapande; kriminalitet; prosocial; stämpling;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. LÄS MER

 5. 5. Från second chance school till högre utbildning : Studier på folkhögskola som en identitetskapande och självstärkande process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Loön; [2018]
  Nyckelord :second chance school; Fryshusets folkhögskola; självkänsla; högre utbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa en djupareförståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola ser ut. Därtill ämnarstudien få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser av sina studier på Fryshusetsfolkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras liv och framtid. LÄS MER