Sökning: "identitetsskapande giddens"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden identitetsskapande giddens.

 1. 1. ”Ni känner dem inte, varför bryr ni er?”. En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av influencers.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Rydh; Janina Larsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :influencer; unga vuxna; identitetskapande; mellanmänskliga interaktioner; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas syn på och upplevelsen av fenomenet influencers. Som en del av syftet vill vi få en förståelse av unga vuxnas upplevelser av fenomenet influencers som bidrar med en ökad kunskap som är av vikt i de professionellas arbete med unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. G(l)ömda kvinnor i samhället : En kvalitativ studie av identitetsskapande och tillit bland kvinnor som lever med skyddade personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Hedin; Madeleine Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Skyddade personuppgifter; identitet; tillit; Anthony Giddens; Erving Goffman; brottsoffer;

  Sammanfattning : Majoriteten av de som lever med skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som flyr från före detta partners. Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor som lever med skyddade personuppgifter ser på sin vardag, sin identitet och sin tillit till individer i deras närmaste omgivning samt till samhället. LÄS MER

 3. 3. Identitet och sociala medier : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Hederstedt; [2019]
  Nyckelord :identity; creation of identity; self-image; social media; identitet; identitetsskapande; självbild; sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har riktat in sig på hur identitet och identitetsskapandet sker, med fokus på sociala mediers påverkan. Framväxten av ett postmodernt samhälle, en individualiserad kultur och en ökad globalisering bidrar till förändring ner på mikronivå vad gäller sociala strukturer och relationer. LÄS MER

 4. 4. Vänner på Instagram? -En kvalitativ studie om Instagram, identiteter och vänskapsrelationer hos unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Jonnergård Stensson; Evelina Norgren; [2019]
  Nyckelord :Friendship; identity; young adults; Instagram.;

  Sammanfattning : Previous research has shown that social media impacts people's identities as well as their online communication as they maintain their online friendships. This study strives to further examine the relationship between daily Instagram usage in young adults’ life and its effect on their friendships and identities. LÄS MER

 5. 5. ”Jag skulle aldrig se mig själv som en gamer” : En kvalitativ studie om dataspelande medelålders män

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Pekkari; [2019]
  Nyckelord :Computer game; social interaction; late modernity; identity; gamer; Dataspel; social interaktion; senmodernitet; identitet; gamer;

  Sammanfattning : Under den senaste 20-års perioden har dataspelande ökat i popularitet bland stora delar av befolkningen i den industrialiserade västvärlden (Interactive Software Federation of Europe, 2012). Dataspel har gått från att vara en fritidssysselsättning som ungdomar ägnar sig åt till att ha blivit ett signifikant kulturellt fenomen som stora delar av befolkningen ägnar sig åt. LÄS MER