Sökning: "identitetsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1225 uppsatser innehållade ordet identitetsskapande.

 1. 1. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 2. 2. Att hitta hem i mångfalden : Om några ungdomars upplevelse av integrationsarbete i en mångkulturell församling

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Jessica Sunnerdahl; [2022]
  Nyckelord :Integration; Mångfald; Ungdomar; Identitetsskapande; Equmeniakyrkan;

  Sammanfattning : This study is about a group of young people aged 15–22, with different ethnic backgrounds and how they perceive and experience work on integration and diversity within the youth work in Uniting Church in Sweden located in Södertälje. The study is based on interviews with three young people, an employed pastor in the congregation and a representative from the congregational board. LÄS MER

 3. 3. Könsfördelningen av betydande karaktärer i barnlitteratur : En analys av skönlitterära böcker som används i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tess Nordlinder; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Bikaraktärer; Huvudkaraktärer; Identitetsskapande; Kön;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se hur könsfördelningen ser ut bland huvudkaraktärer och betydande bikaraktärer i de 20 mest populära skönlitterära böckerna som används i årskurs 4-6. Detta för att se vilka typer av karaktärer som eleverna får möta genom skönlitteraturen, samt i vilken utsträckning eleverna får möta olika typer av karaktärer. LÄS MER

 4. 4. Litteraturens potential i värdegrundsarbetet : En kvalitativ studie om lärares syn på äldre litteratur och genus kopplat till värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Lindheimer; [2022]
  Nyckelord :Värdegrund; äldre litteratur; genus; fiktionsförståelse; litteraturundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, genom en intervjustudie, utreda hur verksamma högstadielärare i svenska resonerar kring värdegrundsfrågor i arbetet med äldre litteratur samt hur de arbetar med litteraturen för att främja värdegrundens identitetsskapande syfte och möjliggöra ett samspel mellan elevernas och texternas repertoarer. Sålunda är syftet även att undersöka hur lärare resonerar kring eventuell problematik som kan uppstå vid elevers fiktionsförståelse av äldre litteratur och lyfta komplexiteten i svensklärares uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Urban frihet - Om Skateboardkulturen i Malmö stad utifrån ett platsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Adam Lexar; [2022]
  Nyckelord :Skateboard; subkultur; identitetsskapande; urbana platser; socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar skateboardåkares förhållande till platser och stadsmiljön i Malmö stad. Hur använder skateboardåkarna sig utav platsen och hur påverkar det i sin tur deras identitetsskapande process inom kulturen. De personer som intervjuats och aktivt följts under ett fältarbete några vårmånader i Malmö stad. LÄS MER