Sökning: "identitetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet identitetsstyrning.

 1. 1. Stigmatisering och deindividualisering hos nyanlända elever Upplevelser hos sex nyanlända elever i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Munalena Alobaidy; Raghad Mahmoud; [2020-09-10]
  Nyckelord :nyanlända; stigma; skola; sociala relationer; deindividualisering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta fram mer kunskap om nyanlända elevers sociala situation under främst sin första tid i svensk skola. Detta genom att svara på följande frågeställning: • Hur upplever några nyanlända eleverna sina sociala relationer i skolan under sitt första år i svensk skola, hur samverkar detta med vilka vänskapsband de skapar och hur relaterar det till dessa vänskapsband med deras beteende? Uppsatsen är kvalitativ och bygger på material inhämtat genom metoderna deltagande observation av sexton elever i årskurs nio vid en och samma skola, och semistrukturerade intervjuer med sex av dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Den tudelade tillhörigheten : En studie om organisationstillhörighet bland bemanningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elis Lindahl; Jesper Johansson; [2016]
  Nyckelord :bemanninganställda; bemanningsföretag; konsulter; konsultchefer; uppdragsgivare; tillhörighet;

  Sammanfattning : I denna studie studerar vi, utifrån ett sociologiskt perspektiv, hur bemanningsanställdakonsulter med en heltidstjänst inom tjänstesektorn upplever organisationstillhörighet. Delsgentemot de bemanningsföretag de är anställda av, dels gentemot den uppdragsgivare dearbetar hos. LÄS MER

 3. 3. "Gör som jag säger, tänk som jag vill" : Värdegrunder som identitetsstyrning inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Mårtensson; Carolina Blomgren; [2016]
  Nyckelord :Värdegrunder; identitetsstyrning; organisationsidentitet; medarbetare;

  Sammanfattning : Företag lägger ofta betydande resurser på att stärka sitt varumärke där en stor del av dessa resurser läggs på att utbilda och anpassa de anställda till organisationen. För att attrahera, behålla och motivera medarbetare samt upprätta ett konkurrenskraftigt varumärke etablerar många organisationer idag värdegrunder som viktigt direktiv i strävan efter en framgångsrik verksamhet. LÄS MER

 4. 4. "Man kan ju inte begå brott - då ligger man pyrt till" : Om Polisens organisation och identitetsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Lundén; Mikaela Björkegren; [2014]
  Nyckelord :identity work; identity regulation; police; work - life conflict; socialization; identitetsarbete; identitetsstyrning; poliser; gränsdragning; socialisering;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i de senaste årens uppmärksamhet kring den svenska Polisen och de konflikter som uppstått mellan arbetsgivare och arbetstagare väcktes ett intresse att studera vad som låg bakom dessa problem. Det visade sig att merparten av de problem som uppstått grundade sig i att anställda uppträtt på sätt som inte ansågs gynnande för organisationen och dess förtroende hos allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Introduktionsprocessen hos Handelsbanken : En studie om styrning och socialisering för att skapa en "handelsbankare"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Leffler-Sjölander; [2013]
  Nyckelord :induction; socialization; identity regulation; values; organizational culture; introduktion; socialisation; identitetsstyrning; värderingar; organisationskultur;

  Sammanfattning : Introduktion av en ny medarbetare kan ha stor betydelse för den enskilda individens framtida resultat i organisationen, vilket i sin tur påverkar även arbetsgruppens och organisationens totala resultat. Utgångspunkten för studien är arbetslivets förändrade förutsättningar, vilka har fört med sig nya former att styra medarbetare i organisationer. LÄS MER