Sökning: "identitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet identitetsutveckling.

 1. 1. Elevers och lärares föreställningar kring modersmålsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gisoo Abedi; [2022]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; språk- och kunskapsutveckling; identitetsutveckling; flerspråkighet; första- och andraspråket; transspråkande och symboliskt kapital.;

  Sammanfattning : De senaste åren har andelen elever med annat modersmål än svenska har ökat i densvenska skolan. Jag som i många år har varit verksam inom skola och utbildning ocharbetat med elever med ett annat modersmål än svenska anser att det är viktigt att förståhur lärare och elever tänker kring modersmålsundervisning och dess effekter påandraspråk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. PARASPORTENS BETYDELSE FÖR MEDLEMMAR I FIFH MALMÖ : EN TILLGÄNGLIG PLATTFORM FÖR GEMENSKAP OCH IDENTITETSUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sarah Kronblad; Emma Holmén; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; community; identity; parasport; physical disability; social impact.; Fysisk funktionsnedsättning; gemenskap; identitet; parasport; social påverkan; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa vad som motiverar personer med funktionsnedsättning till idrott med hjälp av en kvalitativ intervjustudie. Studien utgår från parasport föreningen FIFH, där syftet genom studien är att försöka ta reda på vad FIFH har för betydelse för sina medlemmar och vad som motiverar medlemmar till fortsatt träning. LÄS MER

 3. 3. Litteratururval och modersmålets legitimitet : kritisk diskursanalys avtvå läroböcker för kursen SVA1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anneli Hallbjörk; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Gymnasiet; Icke-västerländsk skönlitteratur; Postkolonial litteraturteori; Kritisk diskursanalys; läroböcker; modersmålets legitimitet;

  Sammanfattning : Skolverket menar att Sverige är en del av en globaliserad värld. I styrdokumenten för SVA1 poängteras vikten av att SVA-elever möter både skönlitteratur från olika kulturer och litteratur översatt till svenska från deras modersmål. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers skrivutveckling : En litteraturstudie om effektiva undervisningsstrategier och transspråkande skrivundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Dahlqvist; Johanna Tengblad; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; strategi; skrivutveckling; aktiviteter; transspråkande; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser flerspråkiga elevers skrivutveckling i ämnet svenska. Syftet med studien är att genom forskning belysa effektiva undervisningsaktiviteter som stödjer flerspråkiga elevers skrivutveckling. Studien undersöker även hur transspråkande skrivundervisning påverkar flerspråkiga elevers skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med skönlitteratur i ett flerspråkigt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Jervelycke; Jens Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Boksamtal; identitetsutveckling; språkutveckling; flerspråkighet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilken betydelse som läsning av skönlitteratur kan ha i ett mångkulturellt klassrum. Vi är särskilt intresserade av stödstrukturer för läsning såsom boksamtal. De tio redovisade källorna som ligger till grund för arbetet har valts genom en systematisk sökning. LÄS MER