Sökning: "identitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet identitetsutveckling.

 1. 1. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maimunah Shaban; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Identitetsutveckling; Lärandemiljön; Modersmål; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar flerspråkighet i förskolan och hur de berättar att de stödjer flerspråkiga barns språkutveckling. Samt att undersöka lärandemiljöns betydelse för barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Identiteten bakom gymkroppen : Om kroppslighet och identitetsutveckling på gym

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Molly Olsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; Kroppslighet; Gymkultur; Bodybuilding.;

  Sammanfattning : Inledning: Studien ämnar att undersöka gymmets kulturmiljö samt deltagande individers förhållande till den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur informanterna reflekterar kring träning, kropp och gym samt hur det kan kopplas till observationer av gymmets kulturmiljö. LÄS MER

 4. 4. ”…MEN ALLA I KLASSEN TYCKER ATT SPÖKBOLL ÄR JÄTTEROLIGT” : Lärares upplevelser av pojkars maskulinitetsskapande på idrottslektionen och hur det tar sig uttryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellinor Andersson; Mayah Varmin; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; könsroller; hegemoni; identitet; identitetsutveckling; normer; ungdomar; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie har som syfte att undersöka lärares uppfattning om hur maskulinitet formas och tar sig uttryck hos högstadiepojkar under idrottslektionen. Studien grundar sig på fyra semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar högstadieelever i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung : Reflektioner från unga vuxna tillkomna genom könscellsdonation och/eller uppvuxna i regnbågsfamiljer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Julia Salomonsson; [2018]
  Nyckelord :Rainbow families; LGBT-families; gamete donation; sperm donation; assisted reproductive technology; donor insemination; conception; genetic origin; parenting; donor; lesbian parents; multi-parent families; parental legislation; legal parent; legal guardian; heteronormativity; children’s perspectives; family studies; thematic analysis; qualitative research.; Regnbågsfamilj; regnbågsbarn; könscellsdonation; spermiedonation; assisterad befruktning; könscellsinsemination; tillblivelse; genetiskt ursprung; föräldraskap; donator; lesbiska föräldrar; flerföräldrafamilj; föräldralagstiftning; rättslig förälder; vårdnadshavare; heteronormativitet; barnperspektiv; familjeforskning; tematisk analys; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell föräldralagstiftning. Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en rapport som beaktas i en statlig utredning som handlar om att se över aktuella regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. LÄS MER