Sökning: "identitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet identitetsutveckling.

 1. 1. Historieundervisningens påverkan på elevers identitetsskapande - Lärarens betydelse i elevernas identitetsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Larsen; [2019]
  Nyckelord :identitet; identity; gymnasie; high school; historia; history; education; utbildning; historical awareness; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Abstract Title: The affect of History teachings in students identity development – The teachers importance in students identity development The history of Swedish historical education has gone from wanting to create a good Swedish citizen to creating good critical-thinking member of a democratic nation. The laws and regulations concerning high school- level history in Sweden has changed tremendously over the years. LÄS MER

 2. 2. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 3. 3. Identitet och livsfrågor i religionsundervisningen : en litteraturstudie om lärarens möjligheter och utmaningar i religionskunskap för årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Rosander; Anna-Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :livsfrågor; identitetsutveckling; utmaningar; möjligheter; religionsundervisning; 4–6;

  Sammanfattning : Sedan 1969 har identitet och livsfrågor varit en av fyra underrubriker i det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4–6. Trots 50 år i läroplanen har lärare skilda uppfattningar om hur undervisningen kring identitet och livsfrågor ska utformas. LÄS MER

 4. 4. Att studera som dyslektiker - en pedagogisk studie om hur studenter med dyslexi upplever bemötande inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Aksin Kartal; Jenny Modén; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Eftersom vi idag lever i ett kunskapssamhälle är det viktigt med utbildning för att medborgarna ska kunna bidra till samhällsutvecklingen. Eriksson Gustavsson (2011) talar inom dyslexiforskning om att studenter med dyslexi i högre utbildning blir dåligt bemötta på grund av sin diagnos. LÄS MER

 5. 5. Bortom "att göra pojkar till män" : – En diskursiv studie om jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten med fokus på kvinnor i det militära

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Beroun; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; gender mainstreaming; gender segregation; women in the military; women in the armed forces; stereotypes; jargon; Swedish armed forces; Jämställdhet; jämställdhetsintegrering; könssegregering; kvinnor i det militära; kvinnor i Försvarsmakten; stereotyper; jargong; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:  Sedan lång tid tillbaka har det ansetts att lumpen är något av det manligaste som kan göras, för det är då ”pojkar blir till män”, och det har funnits en föreställning om att kvinnor inte hör hemma i den militära sfären. Detta med anledning att kvinnor setts som fysiskt svagare och i behov av skydd från män, vilket har medfört ett hinder för kvinnor att positionera sig i det militära. LÄS MER